• Autentificare
 Căutare      
Consiliul Local
 
Consiliul Local Consiliul Local Minimize

Anexă la H.C.L. nr. 23/28.03.2007
 
 
 
 
 
 
 
REGULAMENTUL
de organizare şi funcţionare al consiliului local
Ocna Sibiului
 
 
 
 
 
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
 
Art.1.
(1) Consiliul local orăşenesc se organizează şi funcţionează în Ocna-Sibiului, unitate administrativ-teritorială constituită prin Legea nr. 2/1968, cu modificările şi completările ulterioare, având o suprafaţă de 8520 ha şi o populaţie la de 4102 locuitori.
(2) Oraşul Ocna Sibiului are un sat aparţinător Topîrcea.
(3) Sediul Consiliului local orăşenesc este în Ocna Sibiului, strada Piaţa Traian nr.6, judeţul Sibiu.
Art. 2
(1) În conformitate cu prevederile art. 122 din Constituţia României şi ale art. 23 şi 28 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicata Consiliul local al oraşului Ocna Sibiului, ales la 6 iunie 2004 şi constituit în şedinţa din 18 iunie 2004 este autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale prin care se realizează autonomia locală în oraşul Ocna Sibiului şi care împreună cu primarul, ca autoritate executivă, rezolvă treburile publice din oraş, în condiţiile legii.
(2) Constituirea sau completarea Consiliului local orăşenesc se face în conformitate cu prevederile articolelor 31-35 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în anul 2007, ale Legii nr. 393 / 2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prezentului regulament.
 
Art. 3
(1)Consiliul local orăşenesc Ocna Sibiului se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.
(2)În exercitarea atribuţiilor şi sarcinilor ce-i revin, Consiliul local orăşenesc Ocna Sibiului are în vedere respectarea drepturilor şi libertăţilor, precum şi îndeplinirea obligaţiilor ce revin cetăţenilor, acţionând consecvent pentru respectarea legalităţii şi înlăturarea birocraţiei şi formalismului. În probleme locale de interes deosebit se va putea recurge la consultarea populaţiei prin referendum, organizat în condiţiile Legii nr. 3/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4
(1) Autonomia Consiliului local al oraşului Ocna Sibiului este administrativă şi financiară fiind exercitată pe baza şi în limitele legii.
(2) Autonomia locală priveşte organizarea, funcţionarea, competenţele şi atribuţiile Consiliului local precum şi gestionarea resurselor oraşului de către acesta.
(3) Autonomia locală reprezintă dreptul şi capacitatea efectivă a Consiliului local Ocna Sibiului de a soluţiona, în numele şi interesul cetăţenilor oraşului, treburile publice, în condiţiile legii.
Art. 5
Principiile enunţate la articolele 3 şi 4 din prezentul nu pot aduce atingere caracterului de stat naţional, unitar şi indivizibil al României.
Art. 6
Competenţele şi atribuţiile Consiliului local Ocna Sibiului sunt cele stabilite de legea organică. Aceste competenţe sunt depline şi exclusive, competenţe partajate, competenţe delegate, cu excepţiile legale.
Art. 7
 
(1)Oraşul Ocna Sibiului este persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu. Ea este subiect juridic de drept fiscal, titular al codului de înregistrare fiscală şi al conturilor deschise la unităţile teritoriale de trezorerie, precum şi la unităţile bancare. Oraşul Ocna Sibiului este titular al drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în care acesta este parte, precum şi din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii.
 
 (2) În justiţie, oraşul Ocna Sibiului este reprezentat de primarul oraşului.
 
(3) Primarul oraşului Ocna-Sibiului poate împuternici o persoană cu studii superioare juridice de lungă durată din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau un avocat care să reprezinte în justiţie interesele localităţii.
 
(4) Oraşul Ocna-Sibiului are dreptul să beneficieze de acoperirea cheltuielilor de judecată stabilite în baza hotărârii instanţei de judecata, inclusiv în situaţia în care reprezentarea în justiţie este asigurată de o persoana cu studii superioare din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Ocna Sibiului.
 
(5) Despăgubirile primite de oraşul Ocna Sibiului în urma hotărârilor pronunţate de instanţele de judecată se constituie în venituri la bugetul local. Despăgubirile pe care trebuie sa le plătească oraşul Ocna Sibiului în urma hotărârilor pronunţate de instanţa de judecată şi rămase definitive sunt asigurate de la bugetul local.
Art.8
(1) Consiliul local exercită prerogativele ce revin oraşului ca persoană juridică, ce are, potrivit legii, deplina capacitate, posedă un patrimoniu şi are dreptul să aibă iniţiative în toate domeniile, cu excepţia celor care sunt date în mod expres în competenţa altor autorităţi publice.
(2) Ca persoană juridică de drept public, oraşul, reprezentat de primar are în proprietate bunuri din domeniul public de interes local potrivit legii.
(3) Consiliul local administrează sau, după caz, dispune de resursele financiare, precum şi de bunurile proprietate publică sau privată ale oraşului Ocna Sibiului în conformitate cu principiul autonomiei locale.
 
Art.9
(1) Raporturile dintre consiliul orăşenesc şi Consiliul judeţean au la bază principiile autonomiei, legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii în rezolvarea problemelor întregului judeţ.
(2) În relaţiile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi Consiliul judeţean nu există raporturi de subordonare.
(3) Între Consiliul local Ocna Sibiului şi Primarul oraşului Ocna Sibiului, pe de o parte, Prefect şi Instituţia Prefectului pe de altă parte, nu există raporturi de subordonare.
Art. 10
(1)Oraşul are dreptul ca, în limitele competenţelor autorităţilor sale, deliberativă şi executivă, să coopereze şi să se asocieze, în condiţiile legii, cu una sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale, formând asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică de drept privat şi de utilitate publică.
(2) Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se constituie, în condiţiile legii, în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării în comun a unor servicii publice.
(3)Oraşul Ocna-Sibiului are dreptul ca, în limitele competenţelor autorităţilor sale, deliberativă şi executivă, să coopereze şi să se asocieze şi cu unităţi administrativ-teritoriale din străinătate, în condiţiile legii, prin hotărâre a Consiliului local orăşenesc.
(4)Pentru protecţia şi promovarea intereselor comune, oraşul Ocna Sibiului are dreptul de a adera la asociaţii naţionale şi internaţionale, în condiţiile legii.
(5)Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se finanţează prin contribuţii din bugetul local al oraşului Ocna Sibiului, în calitate de membru, precum şi din alte surse, în condiţiile legii.
(6)Consiliul Local Ocna-Sibiului poate iniţia şi derula programe locale de dezvoltare, finanţate din bugetul local şi prevăzute distinct în cadrul acestuia.
Art.11
(1)Consiliul local Ocna-Sibiului poate încheia acorduri cu alte unităţi administrativ-teritoriale şi poate participa, inclusiv prin alocare de fonduri, la iniţierea şi la realizarea unor programe de dezvoltare zonală sau regională, în baza hotărârii acestuia, în condiţiile legii.
(2)Iniţiativa oraşului Ocna Sibiului de a coopera şi de a se asocia cu unităţi administrativ-teritoriale din străinătate, precum şi de a adera la o asociaţie internaţională a unităţilor administrativ-teritoriale va fi comunicată Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerului Administraţiei şi Internelor.
(3)Proiectele de înţelegeri de cooperare pe care oraşul Ocna Sibiului intenţionează să le încheie cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări vor fi transmise spre avizare Ministerului Afacerilor Externe, prin primar, înainte de supunerea lor spre adoptare de către Consiliul local.
(4)Avizele prevăzute la alin. 3 trebuie emise în termen de 30 de zile de la primirea solicitării. În caz contrar, se va considera că nu sunt obiecţii şi proiectul respectiv poate fi supus spre aprobare Consiliului local orăşenesc Ocna Sibiului.
(5)Responsabilitatea privind înţelegerile de cooperare încheiate de oraşul Ocna-Sibiului revine în exclusivitate acestuia.
(6)Consiliul local poate hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele şi în interesul cetăţenilor oraşului la înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local, în condiţiile legii.
(7) Consiliul Local Ocna Sibiului face parte din Uniunea Naţională a Consiliilor locale din România, iar oraşul Ocna-Sibiului face parte din Asociatia Oraşelor din Romania.
Art.12
(1)Consiliul local, ca autoritate a administraţiei publice locale îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:
a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al Primarului oraşului Ocna Sibiului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;
b) atributii privind dezvoltarea economico –sociala si de mediu a oraşului;
c) atributii privind administrarea domeniului public si privat al oraşului
d) atributii privind gestionarea serviciilor furnizate catre cetateni;
e) atributii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern si extern.
(2) In exercitarea atributiilor prevazute la alin(1),lit. “a” Consiliul local orăşenesc:
a) aprobă statutul oraşului si regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului local,
b) aproba, in conditiile legii, la propunerea primarului, infiintarea, organizarea si statul de functii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local precum şi reorganizarea si statul de functii ale regiilor autonome de interes local;
c) exercită, în numele oraşului, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii;
(3) Atribuţii privind dezvoltarea economico-socială si de mediu a oraşului , pe baza cărora:
a) aprobă, la propunerea primarului bugetul oraşului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
b) aprobă, la propunerea primarului oraşului Ocna Sibiului, contractarea şi / sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare în numele oraşului, în condiţiile legii;
c) stabileşte si aproba impozitele şi taxele locale , în condiţiile legii;
d) aprobă , la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în limitele şi în condiţiile legii;
e) aproba strategiile, privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a oraşului, pe baza propunerilor primite de la primarul oraşului si personalul de specialitate al primariei ; dispune, aprobă şi urmăreşte măsurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora;
f) asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare implementarii si conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.
(4) In exercitarea atributiilor prevazute la alin (1), lit.”c”, Consiliul local al oraşului Ocna Sibiului:
a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a oraşului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;
b) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietatea privată a oraşului, după caz, în condiţiile legii;
c) avizeaza sau aproba, in conditiile legii, documentatiiloe de urbanism si de amenajare a teritoriului oraşului, precum şi de dezvoltare urbanistică generală a acesteia; urmăreşte modul de realizare a acestora;
d) atribuie sau schimba,în condiţiile legii, denumiri de strazi,de piete si de obiective de interes public local.
(5) Atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine, potrivit cărora:
a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: educaţia, serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială, sănătatea, cultura, tineretul, sportul, ordinea publică, situaţiile de urgenţă, protecţia şi refacerea mediului înconjurător, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale, evidenţa persoanelor, podurile şi drumurile publice, serviciile comunitare de utilitate publică de interes local:alimentarea cu apa,gaz natrural,canalizare,salubritate ,energie termica,iluminat public si transport public local,activitatile de administratie social comunitara, locuintele sociale si celelalte unitati locative aflate in proprietatea comunei sau in administrarea sa, punerea in valoare,in interesul comunitatii locale, a resurselor naturale de pe raza administrativ teritoriala a oraşului, precum şi alte servicii publice stabilite prin lege.
b) hotaraste acordarea unor sporuri si altor facilitati, potrivit legii, personalului sanitar si didactic;
c) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
d) poate solicita informari si rapoarte de la primar , viceprimar si de la sefii organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;
e) aproba construirea locuintelor sociale , criteriile pentru repartizarea locuintelor sociale si a utilitatilor locative aflate in proprietatea sau in administrarea sa;
f) poate solicita informari si rapoarte specifice de la primar si de la sefii organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local.
(6)Atribuţii privind cooperarea interinstituţională, conform cărora:
a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;
b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea oraşului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări;
c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară ori din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.
(7) Consiliul local orăşenesc poate conferi persoanelor fizice romane sau straine cu merite deosebite titlul de cetatean de onoare al oraşului , in baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc si conditiile retragerii titlului conferit.
(8)Consiliul local îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege.
Art.13
Persoanele împuternicite să reprezinte interesele oraşului Ocna Sibiului în societăţi comerciale, regii autonome de interes local asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a Consiliului local orăşenesc, în condiţiile legii, respectând configuraţia politică rezultată după alegerile locale.
Art. 14
(1) Consiliul local este compus din consilieri locali, aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile legii pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
(2) Validarea alegerii consilierilor locali se face de către judecatoria în raza căreia se află oraşul, de către un judecător desemnat de preşedintele instanţei. Cererea de validare a consilierilor locali se depune în termen de 3 zile de la data constatării rezultatelor alegerilor, în condiţiile legii.
 
(3) Cererea introdusă potrivit alin. (2) se judecă în şedinţă publică, fără citarea părţilor.
 
(4) Cererea se judecă de urgenţă şi cu precădere, în termen de 10 zile de la data depunerii, prin hotărâre executorie.
 
(5) Hotărârea prevăzută la alin. (4) este supusă căilor de atac prevăzute în cadrul procedurii contencioase, instanţa pronunţându-se în termen de 10 zile de la data introducerii cererii de apel sau de recurs, după caz.
 
(6) Invalidarea mandatului intervine în cazul în care se constată încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea consilierului s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în condiţiile legii.
 
(7) Pentru validarea mandatelor candidaţilor declaraţi supleanţi este aplicabilă aceeaşi procedura. Pot fi validaţi numai candidaţii declaraţi supleanţi care, la data validării, fac dovada faptului ca sunt înscrişi în partidul politic, alianţa politică sau alianţa electorală pe a cărei lista au candidat în alegeri.
(8) Validarea mandatelor candidaţilor declaraţi aleşi se corelează şi se coroborează cu dispoziţiile în materie ale Legii privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.
 (9) Dispoziţiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi candidaţilor   independenţi, iar locul devenit vacant în acest caz urmează a fi ocupat de supleantul de pe lista partidului ori alianţei electorale care a obţinut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate.
 Art.15
(1)Ca autoritate deliberativă a administraţiei publice locale constituită la nivel local ,consiliul local alege, din rândul consilierilor locali, cu votul majoritatii consilierilor locali in functie, un viceprimar. Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut.
(2) Viceprimarul este subordonat primarului si inlocuitorul de drept al acestuia care îi poate delega atributiile sale.
(3) Schimbarea din functie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotarare adoptata cu votul majoritatii consilierilor in functie , la propunerea primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor locali in functie.
(4)Primarul , viceprimarul oraşului şi consilierii locali sunt aleşi locali şi îşi exercită mandatul, drepturile şi obligaţiile ce le revin în baza legii.
(5) Participarea aleşilor locali la activitatea autorităţilor administraţiei publice locale are caracter public şi legitim, fiind în acord cu interesele generale ale colectivităţii în care îşi exercită mandatul.
(6) În exercitarea mandatului, aleşii locali sunt în serviciul colectivităţii locale.
 (7) În asigurarea liberului exerciţiu al mandatului lor, aceştia îndeplinesc o funcţie de autoritate publică şi sunt ocrotiţi de lege.
 Art. 16
(1)Primarul oraşului Ocna Sibiului este autoritatea executivă şi, în această calitate reprezintă oraşul în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice şi juridice române şi străine, precum şi în justiţie.
(2) Semnul distinctiv al primarului este o esarfa in culorile drapelului national al Romaniei.
(3) Esarfa va fi purtata ,in mod obligatoriu, la solemnitati, receptii, ceremonii publice si la celebrarea casatoriilor. Modelul esarfei se stabileste prin hotarare a guvernului.
Art. 17
Alături de primar, viceprimarul oraşului, asigură , potrivit competenţelor şi atribuţiilor legale şi regulamentare ce îi revin, rezolvarea sarcinilor repartizate sau asumate şi rezultate din Programul de guvernare, programele şi strategiile de dezvoltare economică şi socială ale oraşului, din hotărârile consiliului local, sau din cele asumate în cadrul întrunirilor săptămânale expres organizate în acest scop, de regulă la începutul sau la sfârşitul fiecărei săptămâni.
Art.18
(1) Consiliul local se întruneşte şi lucrează în plen, în cadrul şedinţelor de consiliu, în cadrul comisiilor pe domenii de specialitate, sau al comisiilor special constituite, în temeiul unui program ce se adoptă pentru o perioadă de un an şi respectiv, lunar. Proiectele de program sunt şi rămân deschise, pe întreaga perioadă, sugestiilor şi iniţiativelor oportune, temeinice şi legal acceptate.
(2) Proiectul programului de lucru se întocmeşte de către primarul si secretarul oraşului şi se însuşeşte de Consiliul local în şedinţa ce precede perioada pentru care a fost elaborat. Proiectul programelor de lucru conţine: proiectele ordinii de zi a viitoarelor şedinţe ordinare ale Consiliului local, iniţiatorii şi temeiul de drept al iniţiativei, principalul punct al ordinii de zi a şedinţelor şi elementele esenţiale din programul consilierilor şi al comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului local în perioada de referinţă.
(3) Proiectul poate avea la bază şi propunerile şi sugestiile rezultate din întrunirile organizate în acest scop de primarul oraşului, cu conducerile comisiilor pe domenii de specialitate, şi cu participarea după caz, a viceprimarului, secretarului oraşului, a personalului aparatului de specialitate al primarului şi/sau a cetăţenilor, în condiţiile şi potrivit reglementărilor cuprinse în capitolul III, secţiunea 4 a prezentului regulament.
Consiliul Local...