• Autentificare
 Căutare      
Informaţii Publice / Angajări
 
Concurs angajare Concurs angajare Minimize

ANUNŢ CONCURS

            În perioada 21 august  – 23 august  2017, la sediul Primariei orasului Ocna Sibiului, Jud. Sibiu, se va desfaşura concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de inspector , clasa I, grad profesional asistent - pentru executare silita, în cadrul Biroului Contabilitate,Taxe Impozite Locale si Proiecte cu Finantare Internationa la Ocna Sibiului ,

            Concursul se va desfaşura dupa  urmatorul program:

                        -21–august  2017 – ora - 9- proba scrisa;

                        -23–august  2017 – ora - 9- interviul.

            Condiţiile de participare la concurs : cele pevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici,republicata, cu modificarile  si complectarile ulterioare.

 

        Specifice :

a)      Pregătire de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă (economice sau juridice) ;

b)     Cunostinţe de operare : PC , WORD , EXEL - nivel mediu;

c)      Vechimea in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului – minim 1 an.        

d)     Abilitati de comunicare , capacitate de transmitere a ideilor scris/vorbit, capacitate de analiza , initiativa , capacitate de a lucra in echipa ,seriozitate, dinamism;   

e)      bibliografia si actele solicitate candidatilor pentru dosarul de inscriere se pot obtine de la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primariei orasului Ocna Sibiului, str.P-ata Traian, nr.6 sau pe site-ul primariei.

            Dosarele se depun in termen de 20 de zile de la data aparitiei in Monitorul Oficial la Comp. Organizare-Salarizare si Gestiunea Resurselor umane al Primăriei Oraşului Ocna Sibiului.           

            Informaţii suplimentare se pot obţine la telefonul 0269/541301.

  

                                                                    Inspector O.S.G.R.U.

                                                                    Cojocariu Mari

 

  

BIBLIOGRAFIE,

 

  

            Pentru concursul organizat in vederea ocupării funcţiei publice de executie vacante de inspector  , clasa I, grad profesional asistent-pentru executare silita  in cadrul Birou contabilitate, taxe-impozite locale si proiecte cu finanţare internatională -Ocna Sibiului  .

  

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici,republicata cu modificarile si           complectarile ulterioare ;

  3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici,republicata ;

  4.Legea nr.227/2015 Codul fiscal,cu modificarile si complectarile ulterioare;

  5. Legea nr.273/2006 actualizata,privind finantele publice locale ;

   6. Legea nr.207/2015   privind Codul de procedura fiscala ;

 

                                                                        Intocmit,                                                                  

                                                                 Cojocariu Maria

                                                                 

  

OPIS DOCUMENTE ÎNSCRIERE CONCURS

 

 

Dosarele de inscriere se pot depune până la data de 3 AUGUST                                          2017, ora 12 , la Sediul Primăriei Ocna Sibiului.

 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS :

 

- Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;

- Vechime în specialitatea studiilor de: 1an ;

- Cunoştinţe operare PC;

- Disponibilitate deplasare teren;

- Abilităţi de comunicare şi cooperare;

- Dinamism;

 

 

 

ACTE NECESARE DOSARULUI DE ÎNSCRIERE :

 

- Cerere de înscriere la concurs;

- Copie diploma studii de specialitate ;

- Copie carte de muncă (adeverinţă cu vechime în muncă);

- Copie acte de stare civilă (carte de identitate, certificat de nastere,                                     certificat de casatorie);

- Adeverinţă medicală;

- Curiculum vitae;

- Cazier juridic;

- Declaraţie pe propria răspundere ca nu a facut politie politică;

 

 

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

 

 

Am primit                                                                                                                 Am predat,

Secretar comisie concurs                                                                              Candidat

 

 

 

 

ANUNŢ CONCURS,

 

                         

                        În perioada  21 IULIE  -  24 IULIE   2017, la sediul Primariei orasului Ocna Sibiului, Jud. Sibiu, se va desfaşura concursul pentru ocuparea unui post :

de REFERENT :  - studii medii ;

            - vechime –5 ani ;

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de10 zile de la data publicării, la sediul Primăriei Ocna Sibiului, judeţul Sibiu.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, completată de Anexa Regulamentu – Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a posturilor vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale.

            Condiţiile de participare :

                            -  studii medii ;

                        -  vechime –5 ani ;

 

            Dosarele de înscriere trebuie sa contina :

 

a) copia actului de identitate;

 

b) formularul de înscriere;

 

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

 

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate - număr pagini;

 

e) cazierul judiciar;

 

f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare pentru inscriere concurs ;

 

g) curiculum vitae ;

 

h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

         Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Dosarele de inscriere se pot depune până la data de 07 iulie                                       2017, ora 12 , la Sediul Primăriei Ocna Sibiului.

 

 

 

 

 

 BIBLIOGRAFIE

  

            Pentru concursul organizat in vederea ocupării funcţiei contractuale de referent .

  

   1.Legea nr. 69/2000 (actualizata ) educatiei fizice si sport  ;

 

  2.O.G. nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania,               actualizata ;

 

 4. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si        institutiile publice ;

 

5. Ordin nr.1096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor        nationale de informare si promovare turistica ;

 

OPIS DOCUMENTE ÎNSCRIERE CONCURS

 

 Dosarele de inscriere se pot depune până la data de 07 iulie 2017,                             ora 12 , la Sediul Primăriei Ocna Sibiului.

 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS :

                             -  studii medii ;

                         -  vechime –5 ani ;

 

ACTE NECESARE DOSARULUI DE ÎNSCRIERE :

 

 

a) copia actului de identitate;

 

b) formularul de înscriere;

 

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

 

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate - număr pagini;

 

e) cazierul judiciar;

 

f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare pentru inscriere concurs ;

 

g) curiculum vitae ;

 

h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

 

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

 

 

 

                    Am primit ,                                                                  Am predat,

            Secretar comisie concurs.                                                         Candidat