• Autentificare
 Căutare      
Informaţii Publice / Angajări
 
Concurs angajare Concurs angajare Minimize

 ANUNŢ CONCURS

     

                 

 
           
           
            În perioada  24 noiembrie  – 27 noiembrie 2017, la sediul Primariei orasului Ocna Sibiului, Jud. Sibiu, se va desfaşura concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de inspector , clasa I, grad profesional asistent - pentru executare silita, în cadrul Biroului Contabilitate,Taxe Impozite Locale si Proiecte cu Finantare Internationa la Ocna Sibiului ,
            Concursul se va desfaşura dupa  urmatorul program:
                        -24– noiembrie 2017 – ora - 9- proba scrisa;
                        -27– noiembrie  2017 – ora - 9- interviul.
            Condiţiile de participare la concurs : cele pevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici,republicata, cu modificarile  si complectarile ulterioare.
 
        Specifice :
a)      Pregătire de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă (economice sau juridice) ;
b)     Cunostinţe de operare : PC , WORD , EXEL - nivel mediu;
c)      Vechimea in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului – minim 1 an.        
d)     Abilitati de comunicare , capacitate de transmitere a ideilor scris/vorbit, capacitate de analiza , initiativa , capacitate de a lucra in echipa ,seriozitate, dinamism;   
e)      bibliografia si actele solicitate candidatilor pentru dosarul de inscriere se pot obtine de la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primariei orasului Ocna Sibiului, str.P-ata Traian, nr.6 sau pe site-ul primariei.
 
            Dosarele se depun in termen de 8 de zile de la data aparitiei in Monitorul Oficial la Comp. Organizare-Salarizare si Gestiunea Resurselor umane al Primăriei Oraşului Ocna Sibiului.           
            Informaţii suplimentare se pot obţine la telefonul 0269/541301.
 
 
  
                                                                    Inspector O.S.G.R.U.
                                                                    Cojocariu Mari
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE,
 
 
 
 
            Pentru concursul organizat in vederea ocupării funcţiei publice de executie temporar  vacante de inspector  , clasa I, grad profesional asistent-pentru executare silita  in cadrul Birou contabilitate, taxe-impozite locale si proiecte cu finanţare internatională -Ocna Sibiului  .
 
 
 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici,republicata cu modificarile si        
   complectarile ulterioare ;
 
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici,republicata ;
 
 3.Legea nr.227/2015 Codul fiscal,cu modificarile si complectarile ulterioare;
 
 4. Legea nr.273/2006 actualizata,privind finantele publice locale ;
           
 5. Legea nr.207/2015   privind Codul de procedura fiscala ;
 
 
  
 
                                                                        Intocmit,                                                                  
                                                                 Cojocariu Maria
                                                                 
 
  
 
 
OPIS DOCUMENTE ÎNSCRIERE CONCURS
 
 
Dosarele de inscriere se pot depune până la data de 21 noiembrie         2017, ora 12 , la Sediul Primăriei Ocna Sibiului.
 
 
CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS :
 
- Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
- Vechime în specialitatea studiilor de: 1an ;
- Cunoştinţe operare PC;
- Disponibilitate deplasare teren;
- Abilităţi de comunicare şi cooperare;
- Dinamism;
 
 
 
ACTE NECESARE DOSARULUI DE ÎNSCRIERE :
 
- Cerere de înscriere la concurs;
- Copie diploma studii de specialitate ;
- Copie carte de muncă (adeverinţă cu vechime în muncă);
- Copie acte de stare civilă (carte de identitate, certificat de nastere,  certificat de casatorie);
- Adeverinţă medicală;
- Curiculum vitae;
- Cazier juridic;
- Declaraţie pe propria răspundere ca nu a facut politie politică;
 
 
 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale,

care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs,

 sau în copii legalizate.

 

                     Am primit                                                                                                Am predat,

           Secretar comisie concurs                                                                                  Candidat