• Autentificare
 Căutare      
Informaţii Publice / Angajări
 
Concurs angajare Concurs angajare Minimize

 ANUNŢ CONCURS,

      

                
          În perioada  7 APRILIE   - 10 APRILIE    2017, la sediul Primariei orasului Ocna Sibiului, Jud. Sibiu, se va desfaşura concursul pentru ocuparea unui post :
-                        de INGRIJITOR  : -studii generale - (scoala generala 8 clase sau diploma de bacalaureat)
-                        abilitati de comunicare
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de10 zile de la data publicării, la sediul Primăriei Ocna Sibiului, judeţul Sibiu.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, completată de Anexa Regulamentu – Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a posturilor vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale.
            Condiţiile de participare :
                        -   studii generale - (scoala generala 8 clase sau diploma de bacalaureat)
                       
 
            Dosarele de înscriere trebuie sa contina :
 
 
a) formularul de înscriere;
 
b) copia actului de identitate;
 
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate - număr pagini;
 
e) cazierul judiciar;
 
f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare pentru inscriere concurs ;
 
g) curiculum vitae ;
 
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
            Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Dosarele de inscriere se pot depune până la data de 24 martie  2017, ora 12 , la Sediul Primăriei Ocna Sibiului.
 
OPIS DOCUMENTE ÎNSCRIERE CONCURS
 
 
Dosarele de inscriere se pot depune până la data de 24 martie 2017, ora 12 , la Sediul Primăriei Ocna Sibiului.
 
 
CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS :
                        - studii generale - (scoala generala 8 clase sau diploma de bacalaureat)                                                        
 
 
 
ACTE NECESARE DOSARULUI DE ÎNSCRIERE :
 
a) formularul de înscriere;
 
b) copia actului de identitate;
 
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate - număr pagini;
 
e) cazierul judiciar;
 
f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare pentru inscriere concurs ;
 
g) curiculum vitae ;
 
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
 
 
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
 
 
 BIBLIOGRAFIE
 
   
            Pentru concursul organizat in vederea ocupării funcţiei contractuale de ingrijitor .
 
 
1.  Legea nr 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
    2.  Legea nr. 319/2006 –Legea securitatii si sanatatii in munca  ;
 
   3.  Ordinul 536/1997 pentru aprobarea  Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei ;