• Autentificare
 Căutare      
Informaţii Publice / Anunţuri publice
Anunt public privind Legea nr. 153 din 2017 Anunt public privind Legea nr. 153 din 2017 Minimize
     

 
ANUNŢ ANUNŢ Minimize

 

 ANUNŢ
privind depunerea dosarelor de solicitare pentru atribuirea directă a suprafeţelor
de pajişti (păşuni), aparţinând domeniului privat al Oraşului Ocna Sibiului
 
 
            În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2013, privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, actualizată, a prevederilor H.G. nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2013, a prevederilor Legii nr. 44/2018 privind modificarea şi completarea O.U.G. nr. 34/2013 şi a HCL nr. 28/2019, Consiliul Local al oraşului Ocna Sibiului cu sediul în localitatea Ocna Sibiului, Piaţa Traian, nr. 6, judeţul Sibiu, având datele de contact: email: primariaocna@yahoo.com, telefon: 0269/541301, fax: 0269/541302, anunţă că se vor contracta prin atribuire directă următoarele suprafeţe de pajişti (păşuni):
            Ocna Sibiului – 865,90 ha
            Topârcea         - 222,90 ha
Dosarele de solicitare pentru atribuire directă a pajiştilor (păşunilor), se vor depune de către crescătorii de animale cu domiciliul în oraşul Ocna Sibiului, la Registratura Primăriei Ocna Sibiului, pâna la data de 20.03.2019, ora 15.00 şi vor cuprinde următoarele documente:
·         cerere de atribuire directă a suprafetei de pajiste (păşune), cu specificarea expresă a suprafeţei solicitate, a trupului de pajişte (bloc fizic/denumire, localizare etc.) şi a numărului de animale detinut.
Documente care însoţesc cererea:
Persoane fizice
·         act de identitate (în copie certificată pentru conformitate);
·         certificat de atestare fiscală privind plata la zi a taxelor şi impozitelor faţă de bugetul local, valabil la data depunderii cererii (original);
·         document eliberat/vizat de DSVA Sibiu (adeverinţă etc.) din care să rezulte că animalele din speciile bovine, ovine, caprine şi ecvidee, pentru care solicită pajişti (păşune) sunt înscrise în RNE (original);
·         adeverinţă eliberată de primaria oraşului Ocna Sibiului, din care să rezulte că animalele sunt înscrise la Registrul Agricol al oraşului Ocna Sibiului, la zi (original);
·         declaraţie în formă autentică dată pe propria răspundere, din care să rezulte că efectivul de animale declarat şi înscris în documentele depuse, nu face obiectul unor contracte în derulare şi nu vor face obiectul altor contracte pe perioada anilor 2019-2026.
 
Persoane juridice
·         certificat de înregistrare (CUI – ORC), în copie certificată pentru conformitate;
·         certificat de înregistrare fiscală (ANAF) în copie certificată pentru conformitate;
·         certificat constatator emis de ORC Sibiu, valabil la data depunerii ofertei, în copie certificată pentru conformitate;
·         certificat de atestare fiscală privind plata la zi a taxelor şi impozitelor faţă de bugetul local, valabil la data depunerii cererii (original);
·         document eliberat/vizat de DSVA Sibiu (adeverinţă), din care să rezulte că animalele din speciile bovine, ovine, caprine şi ecvidee pentru care solicită pajişti (păşune), sunt înscrise în RNE (original) ;
·         adeverinţă eliberată de Primăria oraşului Ocna Sibiului, din care să rezulte că animalele sunt înscrise la Registrul Agricol al oraşului Ocna Sibiului, la zi (original).
·         declaraţie în formă autentică dată pe propria răspundere, din care să rezulte că efectivul de animale declarat şi înscris în documentele depuse, nu face obiectul unor contracte în derulare şi nu vor face obiectul altor contracte pe perioada anilor 2019-2029 (original).
 
Asociaţii înfinţate conform O.U.G. nr. 26/2000
·         certificat de înregistrare fiscală (ANAF) –în copie certificată pentru conformitate;
·         statutul şi actul constitutiv – copie certificată pentru conformitate;
·         certificat de grefa de la judecatoria Sibiu, privind înregistrarea asociaţiei – copie certificată pentru conformitate;
·         certificat de atestare fiscală privind plata la zi a taxelor şi impozitelor faţă de bugetul local, valabil la data depunerii cererii (original);
·         tabel cu membrii asociaţiei, crescătorii locali de animale, având un numar de animale înscrise în RNE, care asigură încarcatura minimă de 0.3 UVM/Ha (original);
·         document eliberat/vizat de DSVA Sibiu (adeverinţă), din care să rezulte că animale din speciile bovine, ovine, caprine şi ecvidee, pentru care se solicită pajisti (păşune), sunt înscrise în RNE (original);
·         adeverinţă eliberată de Primaria oraşului Ocna Sibiului, din care să rezulte că animalele sunt înscrise la Registrul Agricol al oraşului Ocna Sibiului, la zi (original);
·         declaraţie în formă autentică dată pe propria răspundere, din care să rezulte că efectivul de animale declarat şi înscris în documentele depuse, nu face obiectul unor contracte în derulare şi nu vor face obiectul altor contracte pe perioada anilor 2019-2029 (original).
     

ANUNT PUBLIC ANUNT PUBLIC Minimize

JUDEŢUL SIBIU

PRIMĂRIA ORAŞULUI OCNA SIBIULUI
Piaţa Traian Nr.6 Cod 555600
Tel. 0269/541301, Fax 0269/541302
http://www.primariaocnasibiului.ro, e-mail: primariaocna@yahoo.com
 
 
Anunț public
 PRIMĂRIA ORAȘULUI OCNA SIBIULUI , titular al proiectului DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE ÎN STAȚIUNEA BALNEO-CLIMATERICĂ OCNA SIBIULUI II, propus a se realiza în oraș Ocna Sibiului, str. Salinelor, FN (Parcul Balnear); Strada Gării, nr. 3B, județul Sibiu, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Sibiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul propus, fara evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluare adecvată . 
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM sibiu, str. Hipodromului, nr.2A, Municipiul Sibiu, județul Sibiu, în zilele de luni-joi între orele 8-16 și vineri, orele 8-14, precum și la adresa de internet a APM Sibiu http://apmsb.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 05.03.2019, la sediul APM Sibiu, precum si la adresa de e-mail: office@apmsb.anpm.ro.
 
 1.
 PRIMĂRIA ORAȘULUI OCNA SIBIULUI anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE ÎN STAȚIUNEA BALNEO-CLIMATERICĂ OCNA SIBIULUI II., propus a fi amplasat în orașul Ocna Sibiului, str. Salinelor (Parcul Balnear) FN, județul Sibiu. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu, str. Hipodromului, nr. 24, între orele 9,00 – 16,00 și vineri între orele 9,00 – 14,00.Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu.
  
2.
PRIMĂRIA ORAȘULUI OCNA SIBIULUI anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE ÎN STAȚIUNEA BALNEO-CLIMATERICĂ OCNA SIBIULUI II., propus a fi amplasat în orașul Ocna Sibiului, str. Gării, FN, județul Sibiu. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu, str. Hipodromului, nr. 24, între orele 9,00 – 16,00 și vineri între orele 9,00 – 14,00.Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu.
 
 
Primar,
 

 Predescu George Claudiu.

 

     

ANUNT IMPORTANT ANUNT IMPORTANT Minimize

 

STIMAŢI CETĂŢENI,

 

             SERVICIUL DE PROTECŢIE CIVILĂ DIN CADRUL PRIMĂRIEI ORAŞULUI OCNA SIBIULUI VĂ INFORMEAZĂ CĂ ÎN PRIMA ZI DE MIERCURI DIN FIECARE LUNĂ, ÎNTRE ORELE 10.00 – 11.00 , SE VOR PORNI CELE TREI SIRENE DE ALARMARE DIN ORAŞUL OCNA SIBIULUI.

            ACESTE EXERCIŢII DE SIMULARE A ALARMĂRII ÎN CAZ DE DEZASTRE SUNT ORGANIZATE ÎN COLABORARE CU INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL JUDEŢULUI SIBIU, SE DESFĂŞOARĂ PE PLAN NAŢIONAL ŞI AU CA SCOP PREGĂTIREA POPULAŢIEI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ.

            DE ACEEA, ESTE IMPORTANT CA FIECARE PERSOANĂ SĂ CUNOASCĂ SEMNALELE DE ALARMARE, STABILITE PRIN LEGE, DUPĂ CUM URMEAZĂ:

 

Situaţii de protecţie civilă

Durata

Semnificaţia

Alarmă aeriană

15 sunete a 4 secunde fiecare, cu pauză de 4 secunde între ele;

 

Prevenirea populaţiei despre apariţia pericolului imediat de lovire a obiectivului (localităţii) de un atac aerian

Alarmă la dezastre

5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele;

Prevenirea populaţiei asupra pericolului produs de dezastre naturale (cutremur, inundaţie, alunecare de teren)

Prealarmă aeriana

3 sunete a 32 secunde fiecare, cu pauză de 12 secunde între ele;

Prealarmarea populaţiei despre apariţia pericolului imediat de lovire a obiectivului (localităţii) din aer.

Încetarea alarmei

un sunet continuu, de aceeaşi intensitate, cu durata de 2 minute.

Înştiinţarea populaţiei despre aceea că pericolul a trecut

 

                                            Inspector protecţie civilă,

Sădeanu Ilie

     

ANUNT PUBLIC ANUNT PUBLIC Minimize
 
"PRIMARIA ORASULUI OCNA SIBIULUI anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Extindere, reabilitare si dotare centru cultural si imbunatatirea spatiilor publice urbane" propus a fi amplasat in judetul Sibiu, Ocna Sibiului, Piata Traian, nr.9 si strazile Bailor, Piata Traian, Avram Iancu, De Mijloc.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu, str. Hipodromului, nr.2A si sediul Primariei Orasului Ocna Sibiului, Ocna Sibiului, Piata Traian, nr.6, judetul Sibiu, in zilele de luni-joi, intre orele 9:00- 16:00 si vineri intre orele 9:00-14:00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu"
 
Cu stima,
Primar Orasul Ocna Sibiului,
Predescu George Claudiu
 
 
     

Precizari privind drepturile, beneficiile si îndatoririle proprietarilor de paduri din afafa fondului forestier national Precizari privind drepturile, beneficiile si îndatoririle proprietarilor de paduri din afafa fondului forestier national Minimize
     

ANUNŢ IMPORTANT ANUNŢ IMPORTANT Minimize
ÎN ATENŢIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE DIN SPECIA OVINĂ

  

            Având în vedere că au intrat în vigoare prevederile H.G. nr.  500/2017, privind aprobarea schemei „Ajutor   minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii”, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Sibiu vine în sprijinul potenţialilor beneficiari ai programului prin a le aduce la cunoştinţă următoarele:

-          Valoarea sprijinului este de 1 leu/kg lână comercializată

-          Data limită a depunerii cererii este de 26.08.2017

-          Cererea trebuie să cuprindă efectivul de animale și cantitatea de lână estimată a se comercializa în anul de cerere și să fie însoțită de următoarele documente:

o   Copie BI/CI a solicitantului persoan[ fizica;

o   Copie certificat de Inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului sau a actului in baza caruia isi desfasoara activitatea         ( persoane juridice) si copie CI/BI imputernicit persoana fizica daca este cazul;

o   Dovada cont activ banca (extras de cont);

o   Declaratie pe propria raspundere (anexa 2);

o   Document care atesta ca exploatatiile de ovine sunt identificate si inregistrate in RNE la data depunerii cererii de inscriere in program.

 

Pentru alte lamuriri adresati-va compartimentului de Registru Agricol.

 

                                                CONDUCEREA PRIMARIEI,

     

ANUNT PUBLIC Urnanism ANUNT PUBLIC Urnanism Minimize

ANUNŢ PUBLIC

Inițiatorul S.C. VEZA IMMO S.R.L. prin FRĂŢILĂ Sebastian aduce la cunoştinţa publicul interesat intenţia de a elabora Planul Urbanistic de Detaliu: “Construire imobil spaţii comerciale”, pentru terenul localizat în intravilanul oraşului Ocna Sibiului, Piaţa Traian nr. 4, jud. Sibiu.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de

15.07.2017, la sediul Primăriei Ocna Sibiului în scris sau prin fax la nr. 0269541302 sau

e-mail: primariaocna@yahoo.com,  urbanism.ocnasibiului@gmail.com, şi la adresa iniţiatorului, localitatea Mediaş, str. Turnului nr. 3.

Anexe:

OCNA_comercial arh extins COM OCNA parter:

https://1drv.ms/b/s!AvBFz63T8jvKkAr_zMCUlaxtqHfr

SIT PUD OCNA 17 cu topo incadrare :

https://1drv.ms/f/s!AvBFz63T8jvKkA247pOeRapMv6b8

SIT PUD OCNA 17 cu topo reglementari:

https://1drv.ms/b/s!AvBFz63T8jvKkAutRwEd93Il0emQ

     

IN ATENTIA AGENTILOR ECONOMICI DE PE RAZA UAT OCNA SIBIULUI IN ATENTIA AGENTILOR ECONOMICI DE PE RAZA UAT OCNA SIBIULUI Minimize

Va facem cunoscut ca prin HCL Nr 99/2016 s-a aprobat Regulamentul privind conditiile si modul de autorizare a activitatilor de  comercializare a produselor şi serviciilor la nivelul UAT Ocna Sibiului.Urmare prevederilor regulamentului,aveti obligatia , ca pana la data de 31 martie 2017 sa solicitati Acord/Autorizatia de functionare, care se va elibera in conditiile dispozitiilor aprobate prin Regulament.

     

ANUNT IMPORTANT ANUNT IMPORTANT Minimize

 

ANUNŢ !

 

  PROGRAM DE RIDICARE A DEŞEURILOR:

 

  MARŢI – GUNOI MENAJER (PUBELA NEAGRĂ) ;

 

  MIERCURI – PLASTIC, METAL (PUBELA GALBENĂ) ;

 

  VINERI – GUNOI MENAJER DE LA BLOCURI  ŞI  SATUL TOPÂRCEA.

 

VĂ MULŢUMIM PENTRU ÎNŢELEGERE !

 

 CONDUCEREA ,

 

 

     

Regulament_Salubrizare_Sibiu Regulament_Salubrizare_Sibiu Minimize