• Autentificare
 Căutare      
Informaţii Publice / Anunţuri publice
 
ANUNT PUBLICITAR  -inchiriere pasune Ocna ANUNT PUBLICITAR -inchiriere pasune Ocna Minimize

 

ANUNT PUBLICITAR

 

privind organizarea si desfasurarea  licitatiilor publice deschise cu strigare pentru  inchiriere unor pajisti in suprafata totala de 78,40 ha, apartinand domeniului privat al Orasului Ocna Sibiului

          CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI OCNA SIBIULUI cu sediul in Localitatea Ocna Sibiului,

Str. Piata Traian, nr.6, Judetul Sibiu, avand datele de contact : email: primariaocna@yahoo.com ;

telefon:0269/541301 ; fax:0269/541302, organizeaza in data de 04.04.2017, la ora 10, la sediul Primariei

Ocna Sibiului precizat mai sus, licitatii publice deschise cu strigare pentru inchirierea unor pajisti in suprafata

totala de 78,40 ha, apartinand domeniului privat al Orasului Ocna Sibiului, situate pe teritoriul localitatiilor

apartinatoare Ocna Sibiului si Toparcea, cu destinatia de pasune pentru ovine, dupa cum urmeaza:

-           Pasunea Patria – situata pe teritoriul Loc. Ocna Sibiului – pasune pentru ovine - suprafata de 26,90 ha;

-          Pasunea Groape – situata pe teritoriul Loc. Ocna Sibiului - pasune pentru ovine - suprafata de 17,20 ha;

-          Pasunea Perii Toparcii - situata pe teritoriul Loc. Toparcea - pasune pentru ovine- suprafata de 17,00 ha;

-          Pasunea Perii Toparcii - situata pe teritoriul Loc. Toparcea - pasune pentru ovine- suprafata de 17,30 ha;

 

     Informatiile privind organizarea si desfasurarea licitatiilor pot fi obtinute de la sediul Primariei Orasului Ocna

Sibiului, de unde poate fi achizitionata si  Documentatia de licitatie, pana cel mai tarziu in data de 03.04.2017.  

      Cererea de inscriere la licitatie si celelelte documente, elaborate si prezentate conform

Regulamentului pentru organizarea si desfasurarea licitatiei, vor fi depuse la sediul Primariei Orasului Ocna Sibiului

pana cel tarziu in data de  03.04.2017,  ora 15.

  

                                                        

Primaria Orasului Ocna Sibiului

     

IN ATENTIA AGENTILOR ECONOMICI DE PE RAZA UAT OCNA SIBIULUI IN ATENTIA AGENTILOR ECONOMICI DE PE RAZA UAT OCNA SIBIULUI Minimize

Va facem cunoscut ca prin HCL Nr 99/2016 s-a aprobat Regulamentul privind conditiile si modul de autorizare a activitatilor de  comercializare a produselor şi serviciilor la nivelul UAT Ocna Sibiului.Urmare prevederilor regulamentului,aveti obligatia , ca pana la data de 31 martie 2017 sa solicitati Acord/Autorizatia de functionare, care se va elibera in conditiile dispozitiilor aprobate prin Regulament.

     

ANUNT IMPORTANT ANUNT IMPORTANT Minimize

 

ANUNŢ !

 

  PROGRAM DE RIDICARE A DEŞEURILOR:

 

  MARŢI – GUNOI MENAJER (PUBELA NEAGRĂ) ;

 

  MIERCURI – PLASTIC, METAL (PUBELA GALBENĂ) ;

 

  VINERI – GUNOI MENAJER DE LA BLOCURI  ŞI  SATUL TOPÂRCEA.

 

VĂ MULŢUMIM PENTRU ÎNŢELEGERE !

 

 CONDUCEREA ,

 

 

     

ANUNT PUBLIC ANUNT PUBLIC Minimize
ANUNŢ
                 PRIMAR1A ORAŞULUI OCNA SIBIULUI titular al proiectului “Dezvoltarea infrastructurii turistice in statiunea balneo-climaterica Ocna Sibiului”, anunţa publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către APM Sibiu in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul propus a fi realizat in intravilanul localitatii Ocna Sibiului, judeţul Sibiu.
                    Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Sibiu, str. Hipodromului, nr.2A, Municipiul Sibiu, Judeţul Sibiu, in zilele de luni-joi intre orele 8:00-16:00 si vineri orele 8:00-16:00 precum si la adresa de internet a APM Sibiu http://apmsb.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentării/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de fa data publicării prezentului anunţ, pana la data de 07.11.2016 la sediul APM Sibiu, str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, judeţul Sibiu precum si la urmatoarea adresa de e-mail: office@apmsb.anpm.ro.
     

Regulament_Salubrizare_Sibiu Regulament_Salubrizare_Sibiu Minimize
     

Announcements Announcements Minimize
Anunt actualizare documente A.N.L. - 24 septembrie 2014

 Anunț

 

Incepând cu data de 24.09.2014 se reactualizează dosarele depuse în perioada 2012-1013-1014 pentru locuințele A.N.L..

În acest sens avem rugămintea să:

-         Actualizați declarația notarială

-         Să completați ,dacă este cazul ,certificatele de naștere ale copiilor actele de identitate ale persoanelor care locuiesc cu domiciliul stabil la adresa familiei solicitantului, dovada studiilor absolvite, adeverința de salariat și alte documente ce pot fi necesare la punctajul obținut la bonificarea dosarului.

În susținerea celor de mai sus vă rugăm să studiați listingul pus la dispoziția d-voastră de Primăria oraș Ocna Sibiului cu privire la actele necesare pentru întocmirea dosarului în vederea obținerii unei locuințe A.N.L. în regim de închiriere.

 

Primăria oraș Ocna Sibiului

 
     

Anunţuri Publice Anunţuri Publice Minimize

Anunţuri Publice...

ANUNŢ IMPORTANT

A N U N Ţ
privind închirierea prin licitaţie publică deschisă, cu strigare, asuprafeţei totale de 1.271,83 hectare aparţinând domeniului privat al oraşului Ocna Sibiului
 
 
 
          ORGANIZATORUL LICITAŢIEI:
 
          PRIMĂRIA ORAŞULUI OCNA SIBIULUI, SEDIUL ÎN OCNA SIBIULUI PIATA TRAIAN NR.6 TELEFON 0269/541366, E-MAIL primariaocna@yahoo.com, PERSOANA DE CONTACT: VICEPRIMAR ORAŞ  PREDESCU GEORGE-CLAUDIU
 
          OBIECTUL LICITAŢIEI
 
Terenul în suprafaţă totală de 1271,83 ha. având categoria de folosinţă “pajişti” aparţinând domeniului privat al oraşului Ocna Sibiului cu situare administrativă astfel:
-      94,19 ha. păşune situată pe teritoriul oraşului Ocna Sibiului cu destinaţia de păşune pentru bovine;
-      20,00 ha. păşune situată pe teritoriul satului Topîrcea cu destinaţia de păşune pentru bovine;
-      858,54 ha. păşune situată pe teritoriul oraşului Ocna Sibiului cu destinaţia de păşune pentru ovine;
-      299,10 ha. păşune situată pe teritoriul satului Topîrcea cu destinaţia de păşune pentru ovine.
 
DATA ŞI ORA LIMITĂ DE DEPUNERE A CERERILOR DE ÎNSCRIERE CU DOCUMENTAŢIA AFERENTĂ
 
27.02.2014 0RA 15,00 LA REGISTRATURA PRIMĂRIEI ORAŞULUI OCNA SIBIULUI, PIAŢA TRAIAN NR.6
 
 
DATA, ORA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII LICITAŢIEI
28.02.2014 0RA 10,00 LA PRIMĂRIA ORAŞULUI OCNA SIBIULUI, PIAŢA TRAIAN NR.6, SALA DE ŞEDINŢE, ETAJ.1
 
        Licitaţia a fost aprobată prin H.C.L. Ocna Sibiului nr.9/17.02.2014
Preţul minim de pornire la licitaţie este de 100 lei/ha./an
Preţul pentru sistemul de adăpare este stabilit la suma de 1482,26 lei/an.
Pentru a participa la procedura de licitaţie publică, ofertanţii trebuie să îndeplinească minim următoarele condiţii:
·         calitatea de licitant o pot avea orice persoane fizice, juridice, asociaţii de profil, cu domiciliul stabil pe raza teritorial administrativă a Oraşului Ocna-Sibiului, şi localităţii aparţinătoare Topîrcea având animalele înscrise în RNE şi care să respecte cel puţin încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de păşunat, pentru suprafeţele de pajişti disponibile
·         să depună o cerere pentru închiriere, cerere tip, însoţită de documentele menţionate în aceasta.
·         să facă dovada, dacă este cazul, a asocierii cu alte structuri de profil în vederea subvenţiilor.
Taxa de participare la licitaţie este de 500 lei, este valabilă pentru o singură licitaţie şi se va achita la casieria primăriei Ocna Sibiului, Serviciul Impozite şi taxe locale.
Garanţia de participare la licitaţie este de 1000 lei, valabilă pentru o singură licitaţie şi se va achita cu chitanţă la caseria primăriei Ocna Sibiului, cu ordin de plată, în contul deschis la Trezoreria Sălişte nr. RO65 TREZ 5855 006X XX00 0739 cu cel puţin 24 de ore înainte de data ţinerii licitaţiei.
Documentele care se depun ataşate la cererea de participare la licitaţie (în plic sigilat): cererea tip de înscriere la licitaţie va cuprinde urmatoarele documente, copia după CI(BI) pentru persoane fizice; copia certificatului de înmatriculare la Registrul comerţului pentru persoane juridice; copia certificatului de înmatriculare la Registrul Asociaţilor şi Fundaţiilor pentru Asociaţiile de profil a crescătorilor de animale; dovada achitării taxei de participare la licitaţie; dovada achitării Garanţiei de participare la licitaţie; dovada că îndeplineşte condiţiile impuse de lege stipulate în Regulamentul de organizarea licitaţiei, respectiv că deţine animale înscrise în RNE şi că poate să respecte cel puţin încărcătura minimă de 0,3 UVM/Ha în toate zilele perioadei de păşunat, adică 2,33 bovine la ha., respectiv 12,39 ovine/caprine/ha în cazul licitanţilor cu domiciliul în Ocna Sibiului, şi 6,10 bovine la ha., respectiv 14,85 ovine/caprine/ha în cazul licitantilor cu domiciliul în Topîrcea pentru suprafeţele de pajişti disponibile; cazier fiscal pentru persoanele juridice; certificat fiscal eliberat de organul fiscal judeţean; certificat fiscal eliberat de autoritatea locală competentă; împuternicirea dată unei alte persoane, de către licitant pentru participare la licitaţie în numele său; ultimul bilanţ şi contul de profit şi pierderi, vizat de DGFP local, dacă este cazul; dovada asocierii cu alte structuri de profil în vederea subvenţiilor.
 

 

                                      PRIMĂRIA ORAŞULUI OCNA SIBIULUI
     

Documente Documente Minimize
 TitleOwnerCategoryModified DateSize 
Proces verbal de adjudecarePrimaria Ocna Sibiului 06.03.20142,09 MBDownload
Proces verbal de deschidere licitatiePrimaria Ocna Sibiului 06.03.20141,20 MBDownload
Studiu de oportunitatePrimaria Ocna Sibiului 06.03.20144,90 MBDownload
Hotararea nr 9 din 2014Primaria Ocna Sibiului 06.03.20142,52 MBDownload
Caiet de sarciniPrimaria Ocna Sibiului 06.03.20143,74 MBDownload
Contract cadruPrimaria Ocna Sibiului 06.03.2014593,92 KBDownload
Hotararea nr 13 de indreptare a eroriiPrimaria Ocna Sibiului 06.03.20141,39 MBDownload