• Autentificare
 Căutare      
Primărie
 
Primărie Primărie Minimize

 Anexa la H.C.L. OCNA SIBIULUI nr. 26/28.03.2007
                          
                                                                                            
 
 
 
 
R E G U L A M E N T
 
de organizare şi funcţionare al aparatului
de specialitate al Primarului oraşului Ocna-Sibiului
 
 
 
CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE
 
 
Art.1.
 
(1) În conformitate cu dispoziţiile art.122 din Constituţia României, republicată, coroborate cu dispoziţiile art. 23(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată , Consiliul local al oraşului Ocna Sibiului , ca autoritate deliberativa , si primarul, ca autoritate executiva, sunt autoritatile administraţiei
publice locale, care rezolva treburile publice din comune, orase si municipii, in conditiile legii.
 
(2) Raporturile dintre consiliul local orăşenesc , respectiv, primarul oraşului Ocna-Sibiului şi Consiliul judeţean Sibiu se bazează pe principiile autonomiei, legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii în rezolvarea problemelor întregului judeţ.
 
Art.2.
 
(1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, primarul oraşului Ocna Sibiului organizează şi asigură funcţionarea unui aparat de specialitate care este subordonat acestuia.
 
(2) Primarul oraşului Ocna Sibiului răspunde de buna funcţionare a aparatului de specialitate al primarului, pe care îl conduce. Coordonarea unor compartimente din aparatul de specialitate poate fi delegată, prin dispoziţie a primarului, viceprimarului sau altor persoane, în condiţiile legii.
 
 
 
 
Art.3.
 
(1) În funcţie de specificul atribuţiilor, aparatul de specialitate este organizat conform organigramei şi statutului de funcţii în structuri funcţionale, respectiv, in compartimente de specialitate.
 
(2) Primarul, viceprimarul, secretarul oraşului si aparatul de specialitate al primarului constituie o structură functionala cu activitate permanentă, denumita primaria oraşului, care duce la indeplinire hotararile Consiliului local orăşenesc Ocna-Sibiului şi dispozitiile primarului, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale.
 
(3) Structurile de specialitate nu au o capacitate decizională, ci doar abilitarea legală de a fundamenta, prin rapoarte de specialitate, studii, referate, etc. sub aspect legal, formal, de eficienţă şi/sau eficacitate, procesul decizional realizat de Consiliul local Ocna Sibiului şi de primarul oraşului, inclusiv sub aspectul elaborării proiectelor actelor administrative normative sau individuale, potrivit regulilor procedurale stabilite.
 
(4) Anual sau ori de câte ori se consideră necesar, compartimentele de specialitate prezintă Consiliului local orăşenesc rapoarte sau informări asupra activităţii lor.
 
Art.4.
 
(1) Organigrama, statul de funcţii şi numărul de personal se aprobă, conform legii, la propunerea primarului, prin hotărâre a Consiliului local Ocna-Sibiului.
 
(2) Organigrama statorniceşte anual, sau dup caz, şi în cursul anului, sistemul relaţional dintre Consiliul local al oraşului Ocna Sibiului , primarul, viceprimarul secretarul oraşului si compartimentele aparatului de specialitate al primarului, şi reflectă schematic structura ierarhică de conducere, coordonare şi control, între Consiliul local, primar, viceprimar , secretarul oraşului cu structurile aparatului de specialitate cat şi cu serviciile şi instituţiile publice de sub autoritatea administraţiei publice locale Ocna-Sibiului.
 
Art.5.
 
(1) Primarul,viceprimarul si secretarul oraşului asigură conducerea, coordonarea şi controlul activităţii desfăşurate în cadrul structurilor aparatului de specialitate, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local orăşenesc, ale organigramei şi ale actelor normative în vigoare.
 
(2) Coordonarea şi legătura între compartimentele aparatului de specialitate al primarului oraşului se fac prin reprezentantii acestora, iar cele ce privesc relaţiile cu Instituţia prefectului , cu Consiliul judeţean Sibiu precum şi cu organele administraţiei publice centrale se realizează numai prin primar, viceprimar sau secretarul oraşului.
 
(3) Structurile de specialitate ale Consiliului judeţean Sibiu îndrumă metodologic şi acordă fără plată sprijin, asistenţă tehnică, juridică şi de orice altă natură consililui local orăşenesc sau primarului oraşului Ocna-Sibiului, la cererea expresă a acestora.
 
 
CAPITOLUL II
ATRIBUTIILE COMPARTIMENTELOR
 
 
Art.6.
 
Potrivit organigramei, aparatul de specialitate al primarului are o structură organizatorică formată din compartimente şi servicii, fiind concretizate prin atribuţii specifice, relaţii funcţionale şi relaţii de conducere, coordonare şi control, în condiţiile legii, după cum urmează:
 
  • Compartimentul buget-finanţe-contabilitate;
  • Compartimentul impozite si taxe locale;
  • Serviciul de specialitate audit intern;
  • Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, disciplina în construcţii;
  • Compartimentul programe - salarizare - resurse umane;
  • Compartimentul agricultura-silvicultura, cadastru, registru agricol;
  • Compartimentul protectie civila, situatii de urgenta si paza contra incendiilor;
  • Compartimentul gospodărie comunală şi locativă, administrarea domeniului public;
  • Compartimentul relatii publice, secretariat, administrativ;
Primărie...

     

Text/HTML Text/HTML Minimize

Add Content...