• Autentificare
 Căutare      
Primărie / Compartimente,Servicii Publice / Asistenta sociala
 
Asistenta sociala Asistenta sociala Minimize

   PRIMARIA

   ORASULUI  OCNA SIBIULUI

                                                                                           JUDETUL  SIBIU

       ANUNT  SELECTIE  PARTENERI

 In cadrul apelului de proiecte  P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil: persoane varstnice

            Primaria Orasului Ocna Sibiului anunta organizarea unei proceduri de selectie a partenerilor privati pentru incheierea unui Acord de Parteneriat, in vederea elaborarii si depunerii cererii de finantare aferente unui proiect in cadrul Programului Operational Regional (POR)2014-2020, Axa prioritara 8-Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale, Obiectivul Specific 8.3-Cresterea Gradului de acoperire cu servicii sociale, grup vulnerabil: persoane varstnice.

          Cerintele generale pe care trebuie sa le indeplineasca partenerul pentru a fi selectat in vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finantare pentru viitorul proiect, precum si Criteriile de eligibilitate sunt specificate in Ghidul Solicitantului – Conditii Generale pentru Accesarea Fondurilor POR 2014-2020.1.Obiectivul specific al apelului de proiecte –Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale

 

2.Obiectivul general al proiectului- Infiintare Centru Social de zi si ingrijire la domiciliu in sat Toparcea, orasul Ocna Sibiului judetul Sibiu 3.Scopul cererii de finantareObtinerea finantarii nerambursabile in vederea imbunatatirii calitatii vietii  persoanelor varstnice din Orasul Ocna Sibiului, judetul Sibiu.

 

4.Principalele activitati ce vor fi derulate in cadrul proiectului constau in reabilitarea, modernizarea si dotarea imobilului fostei Scoli clasele I-IV din Toparcea si a fostului Camin Cultural din Toparcea in vederea infiintarii unui centru social fara componenta rezidentiala (Centru de zi si servicii de ingrijire la domiciliu), destinat persoanelor varstnice.

5.Roluri si responsabilitati in implementarea proiectului

·        Solicitant (Consiliul Local Ocna Sibiului):

           - pune la dispozitie infrastructura ce va face obiectul proiectului si unde vor functiona ulterior serviciile sociale (Centru de zi pentru varstnici si Centru de ingrijire la domiciliu pentru vartnici);

            - asigura cofinantarea proiectului si costurile neeligibile aferente derularii proiectului;

            - sprijina partenerul in identificarea beneficiarilor directi ai serviciilor nou infiintate;

            - asigura cofinantarea serviciilor nou infiintate, dupa ce infrastructura va deveni functionala;

            - face demersurile necesare pentru obtinerea avizelor/ autorizatiilor necesare pentru fuctionalizarea infrastructurii;

            - sprijina partenerul in demersurile necesare pentru licentierea celor doua servicii si depunerea unei cereri de finantare in cadrul apelului POCU “Bunicii comunitatii” AP 4/PI 9 ii/ OS 4.4;

             

·        Partenerul selectat:

-         Asigura expertiza in oferirea de servicii sociale pentru varstnici;

-         Asigura licentierea noilor servicii pentru varstnici(Centru de zi si servicii de ingrijire la domiciliu;

-         Asigura functionalizarea noilor servicii pentru varstnici;

-         Asigura depunerea unui cereri de finantare in cadrul apelului POCU “Bunicii comunitatii” AP 4/PI 9 ii/ OS 4.4;

 

             Partenerilor nu le vor fi atribuite cheltuieli privind implementarea prezentului  proiect asa cum este precizat in Cererea de finantare si in Acordul de Parteneriat.

 6.Drepturile si obligatiile partenerilor:

 

Drepturile partenerilor

-Partenerii au dreptul sa fie consultati cu regularitate de catre liderul de proiect, sa fie informati despre progresul in implementarea proiectului si sa li se furnizeze, de catre liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres si financiare.

-Partenerii au dreptul sa fie consultati de catre liderul de parteneriat, in privinta propunerilor pentru modificari importante ale proiectului inaintea solicitarii de catre Autoritatea de management/Organismul intermediar POR.

 Obigatiile partenerilor

-Partenerii sunt obligati sa furnizeze orice informatii de natura tehnica legate de proiect, solicitate de catre Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plata/ Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeana sau orice alt organism abilitat sa verifice sau sa realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinantate structurale.

-Partenerii sunt obligati sa furnizeze liderului de parteneriat orice informatii sau documente privind implementarea proiectului.

-In cadrul unui prejudiciu, partenerul din vina caruia a fost cauzat prejudiciul raspunde solidar cu liderul de proiect.

 

7.Documentatie:

Candidatii vor prezenta documentele necesare, dupa cum urmeaza:

a.     Scrisoare de intentie;

b.     Documente statutare;

c.      Copie dupa un document de identitate;

d.     Certificat de acreditare in domeniul serviciilor sociale;

e.      Licentele de funcionare in domeniul serviciilor sociale(daca este cazul);

  

8.Criterii de selectie a partenerului si grila de evaluare:

 Evaluarea partenerilor se va face in functie de domeniul de competenta, in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut, conform grilei de mai jos.

 

Nr.

Crt.

 

Punctaj

Maxim

1.

Experienta in proiecte/ activitati  finalizate in colaborare cu autoritati publice locale:

-1 proiect/activitate -2p

-2 proiect/activitate -3p

 

3 p

2.

Experienta in furnizarea de servicii sociale pentru varstnici:

-1 an -1p

-2 ani -2p

- 3 ani sau peste, 5 p

 

5 p

 

3.

Acreditare si licentiere:

Acreditare pentru servicii sociale, 10 p

Licentierea unui serviciu pentru persoanele varstnice, 2p

Licentierea a doua sau mai multe servicii, 5 p

15 p

 

Experienta in implementarea proiectelor cu finantare europeana(FSE)

-        Un proiect implementat, 1 p

Doua sau mai multe proeicte implementate, 3 p

3 p

4.

 Implicarea in functionalizarea serviciilor sociale nou infiintate  (postimplementare)

-        1-2angajati propusi -3p

-        3-4 angajati propusi -4p

 

4p

 

TOTAL

30p

 

 

9.Depunerea documentelor:

Candidatii vor depune documentatia solicitata la registratura Primariei Ocna Sibiului judetul Sibiu, in plic inchis, cu mentiunea “Pentru selectia partener POR AP 8/PI8.1/OS 8.3”   sau pe adresa de e-mail primariaocna@yahoo.com incepand cu data publicarii prezentului anunt, pana la data de 08.05.2017

10.Rezultatele procedurii:

Partenerii selectati vor fi contactati direct, la datele de contact furnizate de acestia.

 

Termene de realizare:

·        Publicarea Anuntului cu privire la intentia de selectare a partenerului/partenerilor ai conditiile ce trebuie sa le indeplineasca :

·        Data limita a depunerii Dosarului de inscriere: 08.05.2017

·        Data emiterii Raportului procedurii de selectie:10.05.2017

·        Data transmiterii Adresei de acceptare a partenerului:10.05.2017

·        Data publicarii Anuntului cu privire la rezultatul procedurii de selectie:16.05.2017

 

 Date de contact:Inspector SPAS Stanilă Mariana

Primaria Ocna Sibiului str.Piata Traian nr.6 tel;0269541301,  fax 0269541302, mail primariaocna@yahoo.com

 

 

     

Comunicat privind majorarea indemnizatiei lunare pt.cresterea copiilor incepand cu 01 iulie 2016 Comunicat privind majorarea indemnizatiei lunare pt.cresterea copiilor incepand cu 01 iulie 2016 Minimize
     

Raportul procedurii de selectie Raportul procedurii de selectie Minimize