• Autentificare
 Căutare      
Primărie / Compartimente,Servicii Publice / Evidenta populatiei;
 
PROGRAM DE LUCRU  CU PUBLICUL PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL Minimize


PROGRAM PT. DEPUNEREA             

CERERILOR  PT.CI               

 

LUNI                    8.00 – 15.00  

MARŢI                  8.00 – 15.00 

MIERCURI            8.00 – 15.00  

JOI                       8.30 – 18.30  

VINERI                 8.00 – 14.00  

 

PROGRAM PT.

ELIBERARE CI

 

LUNI                     8.00 –15.00

MARŢI                   8.00 –15.00

MIERCURI             8.00 –15.00

JOI                        8.30 –18.30

VINERI                  8.00 –14.00

 

 

ALTE INFORMATII LA TEL: 0269-577009

     

Serviciul Public Comunitar Local De Evidenta Persoanelor Ocna Sibiului Serviciul Public Comunitar Local De Evidenta Persoanelor Ocna Sibiului Minimize

 

REGULAMENTUL
 
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
AL ORAŞULUI OCNA SIBIULUI.
 
 
 
 
 
 
 
CAPITOLUL I
 
DISPOZIŢII GENERALE
 
 
Art. 1 . – Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor al oraşului Ocna Sibiului , denumit în continuare serviciu public comunitar , se organizează în subordinea consiliului local al oraşului Ocna Sibiului , şi este aparat de specialitate al administraţiei publice locale , constituit în temeiul art.1 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 84 /2001 privind înfiinţarea , organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor , aprobată cu modificări şi completări ulterioare prin legea nr. 372/2002 , precum şi prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 50/2004.
 
Art.2 . – (1) Scopul serviciului public comunitar este acela de a exercita competenţele ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor , precum şi de eliberare a documentelor , în sistem de ghişeu unic.
(2) Activitatea serviciului public comunitar local se desfăţoară în interesul persoanei şi al comunităţii , în sprijinul instituţiilor statului , exclusiv pe baza şi în executarea legii.
 
Art. 3 . – (1) În vederea îndeplinirii aribuţiilor , serviciul public comunitar este constituit , potrivit prevederilor art.4 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 , prin reorganizarea compartimentului de stare civilă din aparatul propriu al consiliului local al oraşului Ocna Sibiului şi a biroului de evidenţă informatizată a persoanei din aceeaşi localitate , care a făcut parte din structura de evidenţă informatizată a persoanei a oraşului Ocna Sibiului.
(2) Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor este organizat la nivel de serviciu şi are în componenţă compartimente având ca principale atribuţii: evidenţa persoanelor şi eliberarea cărţilor de identitate şi a acelor de alegător , eliberarea paşapoartelor simple , permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare , înregistrarea actelor şi eliberarea certificatelor de stare civilă.
 
Art.4 . – (1) Şeful serviciului public comunitar local este numit sau eliberat din funcţie prin hotărâre a consiliului local , în condiţiile legii , cu avizul Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor în conformitate cu prevederile art.9 alin. (2) din metodologia aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.2104/2004.
 
Art. 5 . – În îndeplinirea prerogativelor cu care este investit , serviciul public comunitar local cooperează cu celelalte structuri ale primăriei , ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi colaborează , pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor acteloe normative în vigoare , cu autorităţile publice , societăţi agenţi economici , precum şi cu persoane fizice.
 
 
 
CAPITOLUL II
 
ORGANIZAREA SERVICIULUI
 
Art. 6 . – (1) Înfiinţarea, structura organizatorică şi efectivele serviciului public comunitar se stabilesc prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Ocna Sibiului , nr. 8 din 25.01.2005 , cu avizul Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor.
(2) Serviciul public comunitar local Ocna Sibiului de evidenţă a persoanelor are atribuţii pe linie de :
 
a). – evidenţă a persoanelor şi eliberare a actelor de identitate;
b). – eliberare a paşapoartelor , a permiselor de conducere , a certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor;
c). – informatică;
d). – analiză – sinteză , secretariat-arhivă şi relaţii publice.
 
Art. 7 . – (1) Serviciul public comunitar local execută atribuţiile ce-i sunt conferite de lege pentru soluţionarea cererilor cetăţenilor care au domiciliul sau reşedinţa pe raza de competenţă.
(2) În vederea atingerii obiectivelor stabilite , activitatea serviciului are la bază relaţii de autoritate (ierarhice , funcţionale) , de cooperare , de coordonare şi de control , potrivit atribuţiilor stabilite pentru fiecare structură componentă în parte.
 
Art.8 . – (1) Relaţiile de autoritate ierarhice se stabilesc între conducerea serviciului public comunitar local şi structurile subordonate acestuia în scopul menţinerii , păstrării şi perfecţionării stării de funcţionare a serviciului. Acelaşi tip de relaţii se stabilesc între şefi şi personalul subordoant acestora.
(2) În cadrul serviciului se organizează compartimente. În cadrul compartimentului unde nu sunt prevăzute funcţii de conducere , se stabilesc relaţii de autoritate funcţionale între personalul cu funcţia cea mai mare şi restul personalului acestor structuri , în vederea îndrumării şi îmbinării în mod unitar , în conformitate cu scopurile şi obiectivele propuse , a activităţii acestora şi a echilibrării sarcinilor , armonizării eforturilor necesare şi asigurării unităţii de acţiune în îndeplinirea obiectivelor.
 
Art. 9 . – (1) La nivelul serviciului public comunitar local , activitatea de control şi coordonare este atributul conducerii şi se realizează direct , ori prin intermediul şefului de serviciu. De asemenea , în activitatea de control , pe linii specifice de muncă , conducerea serviciului poate angrena şi alt personal specializat din cadrul structurilor proprii.
(2) Organigrama serviciului public comunitar este prevăzută în anexa nr.1 , la prezentul regulament.
 
Art. 10 . – Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor al oraşului Ocna Sibiului primeşte şi soluţionează cererile cetăţenilor pe probleme specifice de evidenţă a persoanelor din localitatea în care funcţionează serviciul public comunitar local , cât şi din unele comune învecinate , la care nu s-au constituit încă servicii publice comunitare locale, precum Şura-Mare, Loamneş, Păuca.
 
 
CONDUCEREA SERVICIULUI
 
Art. 11 . – Conducerea serviciului public comunitar local este asigurată de şeful serviciului.
 
Art. 12 . – (1) Şeful serviciului reprezintă serviciul public comunitar local în relaţiile cu şefii celorlalte structuri din cadrul primăriei , cu comndanţii (şefii) unităţilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor , potrivit competenţelor legale.
(2) În aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor de nivel superior , şeful serviciului public comunitar local emite dispoziţii obligatorii pentru tot personalul din subordine , în conformitate cu prevederile legale.
(3) În condiţiile legii şi reglementărilor specifice , şeful serviciului public comunitar local poate delega atribuţii din componenţa sa altor cadre din subordine.
 
Art.13 . – (1) Şeful serviciului public comunitar local răspunde în faţa consiliului local de întreaga activitate pe care o desfăşoară , potrivit prevederilor fişei postului.
(2) Personalul serviciului public comunitar local răspunde de întreaga activitate pe care o desfăşoară , în faţa şefului serviciului.
 
 
CAPITOLUL III
 
ATRIBUŢIILE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL
 
 
 
 
 
 
Art. 14 . – Serviciul public comunitar local are următoarele atribuţii principale :
 
·         Întocmeşte , păstrează , ţine evidenţa şi eliberează , în sistem de ghişeu unic certificatele de stare civilă , cărţile de identitate şi cărţile de alegător;
·         Înregistrează actele şi faptele de stare civilă , precum şi menţiunile şi modificările intervenite în statutul civil , în domeniul şi reşedinşa persoanei , în condiţiile legii ;
·         Întocmeşte şi păstrează registrele de stare civilă , în condiţiile legii ;
Întocmesc , completează , rectifică , anulează , sau reconstituie actele de stare civilă , precum şi orice menţiuni făcute pe actele de stare civilă şi pe actele de identitate , în condiţiile legii;
·         Actualizează , utilizează şi valorifică Registrul local de evidenţă a populaţiei , care conţine datele de identificare şi adresele cetăţenilor care au domiciliul în raza de competenţă teritorială a serviciului public comunitar respectiv;
·         Furnizează , în cadrul Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a Populaţiei , datele necesare pentru actualizarea Registrului Permanent de Evidenţă a Populaţiei;
·         Furnizează , în condiţiile legii , la solicitarea autorităţilor şi instituţiilor publice centrale , judeţene şi locale , agenţilor economici ori a cetpţenilor , datele de identificare şi de adresă ale persoanei.
·         Întocmeşte listele electorale permanente , în colaborare cu structurile teritoriale ale Centrului Naţional pentru Administrarea Bazelor de Date de Evidenţă a Persoanelor;
·         Constată contravenţiile şi aplică sancţiuni , în condiţiile legii ;
·         Primeşte cererile şi documentele necesare în vederea eliberării paşapoartelor simple , permiselor de conducere , certificatelor de înmatriculare a vehiculelor şi le înainteză serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor, respectiv serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor , prin intermediul serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor ;
·         Primeşte de la serviciile publice comunitare competente paşapoartele simple , permisele de conducere , certificatele de înmatriculare a vehiculelor pe care le eliberează solicitanţilor ,
·         Ţine registrele de evidenţă pentru fiecare categorie de documente eliberate ;
·         Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin reglementări legale.
 
 
 
Secţiunea I
 
ATRIBUŢIILE PE LINIE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR ŞI ELIBERARE A ACTELOR DE IDENTITATE
 
Art. 15. – În domeniul evidenţei persoanelor şi eliberării actelor de identitate , serviciul public comunitar local are următoarele principale atribuţii :
 
·         Organizează activitatea de eliberare a actelor de identitate şi a cărţilor de alegător , sens în care primeşte , analizează şi soluţionează cererile pentru eliberarea cărţilor de identitate , stabilirea , restabilirea ori schimbarea domiciliului, precum şi acordarea vizei de reşedinţă , în conformitate cu prevederile legale ;
·         Pentru îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi sarcinilor din competenţă , răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale , a ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de evidenţă a persoanelor ;
·         Înregistrează toate cererile , în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări , în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru
·         Răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise în formularele necesare eliberării actelor de identitate ;
·         Colaborează cu formaţiunile de poliţie organizând în comun acţiuni şi controale la locuri de cazare în comun , hoteluri , moteluri , campinguri şi alte unităţi de cazare turistică , în vederea identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidenţă a populaţiei , precum şi a celor urmărite în temeiul legii ;
·         Asigură aplicarea menţiunilor corespunzătoare în actele de identitate ale cetăţenilor faţă de care s-a luat măsura interdicţiei de a se afla în anumite localităţi sau de a părăsi localitatea de domiciliu ;
·         Identifică – pe baza menţiunilor operative – elementele urmărite , cele cu interdicţia prezenţei în anumite localităţi etc. şi anunţă unităţile de poliţie în vederea luării măsurilor legale ce se impun ;
·         Înmânează actele de identitate titularilor care au solicitat eliberarea acestora ;
·         Actualizează Registrul permanent de evidenţă a populaţiei cu informaţiile din cererile cetăţenilor pentru eliberarea actului de identitate , precum şi din comunicările autorităţilor publice prevăzute de lege ;
·         Desfăşoară activităţi de primire , examinare şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor ;
·         Asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale M.A.I. , în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce le revin , în temeiul legii ;
·         Formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii , modificarea metodologiilor de lucru etc. ;
·         Întocmeşte situaţiile statistice , sintezele ce conţin activităţile desfăşurate lunar, trimestrial şi anual , în cadrul serviciului , precum şi procesele – verbale de scădere din gestiune ;
·         Răspunde de activităţile de selecţionare , creare , folosire şi păstrare a arhivei specifice ;
·         Soluţionează cererile formaţiunilor operative din M.A.I. , S.R.I. , S.P.P., Justiţie, Parchet , M.Ap.N., persoane fizice şi juridice , privind verificarea şi identificarea persoanelor fizice ;
·         Organizează , asigură conservarea şi utilizează , în procesul muncii , evidenţele locale ;
·         Eliberează acte de identitate persoanelor internate în unităţi sanitare şi de protecţie socială , precum şi celor aflate în arestul unităţilor de poliţie ori în unităţi de detenţie din zona de responsabilitate ;
·         Acordă sprijin în vederea identificării operative a persoanelor internate în unităţi sanitare , ce nu posedă asupra lor acte de identitate ;
·         Asigură securitatea documentelor serviciului. 
 
 
 
 
Secţiunea II
 
ATRIBUŢII PE LINIE DE ELIBERARE A PAŞAPOARTELOR, A PERMISELOR DE CONDUCERE, A CERTIFICATELOR DE ÎNMATRICULARE ŞI A PLĂCILOR CU NUMERE DE ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR
 
Art.16 Pentru eliberarea paşapoartelor, a permiselor, de conducere, a certificatelor de înmatriculare, serviciul public comunitar local are principalele atribuţii:
 
·         Primeşte cererile şi documentele necesare în vederea eliberării şi preschimbării paşapoartelor simple, includerii minorilor în paşapoartele părinţilor, eliberării şi preschimbării permiselor de conducere auto, a certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor, pentru cetăţenii care domiciliază în raza de competenţă;
·         Trimite serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor, respectiv serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, cererile şi documentele necesare în vederea producerii paşapoartelor simple, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare a vehiculelor şi plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor;
·         Preia de la serviciile publice comunitare competente paşapoartele simple, permisele de conducere, certificatele de înmatriculare a vehiculelor şi plăcile cu numere de înmatriculare a vehiculelor în vederea înmânării lor către solicitanţi;
·         Înmânează paşapoartele, permisele de conducere auto, certificatele de înmatriculare şi plăcile cu numere de înmatriculare a vehiculelor, titularilor care au solicitat eliberarea acestora;
·         Răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise de cetăţeni în formularele utilizate pentru eliberarea paşapoartelor, permiselor de conducere auto şi certificatelor de înmatriculare;
·         Ţine registrele de evidenţă pentru fiecare categorie de documente eliberate;
 
 
 
 
Secţiunea III
 
ATRIBUŢII PE LINIE INFORMATICĂ
 
Art.17 – Pe linie informatică, serviciul public comunitar local are următoarele atribuţii principale:
 
·         Actualizează Registrul permanent de evidenţă a populaţiei local cu datele privind persoana fizică în baza comunicărilor înaintate de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a documentelor prezentate de cetăţeni cu ocazia soluţionării cererilor acestora;
·         Preia în Registrul permanent de evidenţă a populaţiei datele privind persoana fizică în baza comunicărilor nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârsta de 0-14 ani, precum şi actele de identitate ale persoanelor decedate ori declarţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut acte de identitate;
·         Preia imaginea cetăţenilor care solicită eliberarea actelor de identitate şi a paşapoartelor;
·         Actualizează datele şi pregăteşte lotul în vederea producerii cărţilor de identitate şi a paşapoartelor;
·         Copiază pe dischete sau CD lotul cu cererile pentru producerea cărţilor de identitate şi a paşapoartelor şi completează fişa de însoţire a lotului şi celelalte evidenţe;
·         Operează în baza de date locală data înmânării cărţii de identitate;
·         Execută activităţi pentru întreţinerea preventivă a echipamentelor din dotare;
·         Evidenţiază incidentele de hard-soft şi de aplicaţie;
·         Clarifică neconcordanţele dintre nomenclatorul arterelor de circulaţie şi situaţia din teren, respectiv din documentele cetăţenilor;
·         Rezolvă erorile din baza de date locală (constatate cu ocazia unor verificări sau semnalate de alţi utilizatori);
·         Salvează şi arhivează pe suport magnetic, fişierul de imagini pentru loturile de cărţi de identitate;
·         Furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţi economici şi către cetăţeni, în cazul în care sunt necesare prelucrări de date în sistem informatic;
·         Întocmeşte listele electorale permanente;
·         Administrează reţeaua şi domeniul sistemului informatic pe probleme de competenţa serviciului public comunitar local;
·         Desfăşoară activităţi de studiu şi documentare tehnică, în scopul cunoaşterii tehnologiilor în domeniul informatic şi a posibilităţilor de implementare a acestora în cadrul sistemului informatic local;
·         Colaborează cu specialiştii structurilor informatice interconectate la bazele de date comune ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea asigurării utilizării datelor în conformitate cu prevederile legale;
·         Execută operaţii de instalare a sistemelor de operare a software-ului de bază şi de aplicaţie pe echipamentele de calcul care compun sistemul informatic local şi participă la depanarea şi repunerea în funcţiune a echipamentelor de calcul, împreună cu specialiştii firmei care asigură asistenţă tehnică în cadrul contractelor de service al echipamentelor de calcul, de comunicaţie şi software;
·         Asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi secrete de serviciu;
·         Execută alte sarcini dispuse de conducerea serviciului;
 
 
Secţiunea IV
 
ATRIBUŢII PE LINIE DE STARE CIVILĂ
 
          Art.18 – Pe linie de stare civilă, serviciul public are următoarele atribuţii:
 
·         Întocmeşte, la cerere sau din oficiu – potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi de decese si eliberează certificate doveditoare;
·         Înscrie menţiuni, în condiţiile legii şi ale metodologiilor, pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimite comunicări de menţiuni pentru înscriere în registre, exemplarul I sau II, după caz;
·         Pentru îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi sarcinilor din competenţă, răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de stare civilă;
·         Înregistrează toate cererile în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;
·         Răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise în formulare;
·         Eliberează extrase de pe actele de stare civilă, la cererea autorităţilor, precum şi dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă, la cererea persoanelor fizice;
·         Trimite structurii informatice din cadrul serviciului, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării, comunicările nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârsta de 0-14 ani, precum şi actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut acte de identitate;
·         Trimite centrelor militare, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, livretul militar sau adeverinţa de recrutare a persoanei supuse obligaţiilor militare;
·         Întocmeşte buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, în conformitate cu normele Institutului Naţional de Statistică pe care le trimite lunar Direcţiei Judeţene de Statistică;
·         Ia măsuri de păstrare în condiţii corespunzătoare a registrelor şi certificatelor de stare civilă pentru a evita deteriorarea sau dispariţia acestora;
·         Atribuie codul numeric personal, pe baza listelor de coduri precalculate, pe care le arhivează şi le păstrează în condiţii depline de securitate;
·         Propune anual, necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare şi cerneală specială, pentru anul următor şi îl comunică serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor;
·         Se îngrijeşte de reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civilă pierdute ori distruse – parţial sau total – după exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise;
·         Ia măsuri de reconstituire sau întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, în cazurile prevăzute de lege;
·         Înaintează serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor, exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate menţiunile din exempalrul I;
·         Sesizează imediat serviciul judeţean de specialitate, în cazul dispariţiei unor documente de stare civilă cu regim special;
·         Primeşte cererile şi efectuează verificări cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativă şi transcrierea certificatelor de stare civilă procurate din străinătate;
·         La solicitarerea instanţelor, efectuează verificări cu privire la anularea, completarea, rectificarea ori modificarea actelor de stare civilă, declararea dispariţiei sau a morţii pe cale judecătorească şi înregistrarea tardivă a naşterii;
·         Desfăşoară activităţi de primire, examinare, evidenţă şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor;
·         Asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale M.A.I., în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce-i revin in temeiul legii;
·         Formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru, etc.;
·         Întocmeşte situaţiile statistice, sintezele ce conţin activităţile desfăşurate lunar, trimestrial şi anual, în cadrul serviciului public local, precum şi procesele-verbale de scădere din gestiune;
·         Răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei;
·         Execută acţiuni şi controale cu personalul propriu sau în colaborare cu formaţiunile de ordine publică, în unităţile sanitare şi de protecţie socială, în vederea depistării persoanelor a căror naştere nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă şi a persoanelor cu identitate necunoscută;
·         Colaborează cu formaţiunile de poliţie pentru identificarea unor cadavre şi persoane cu identitate necunoscută, precum şi a părinţilor copiilor abandonaţi.
 
 
 
Secţiunea V
 
ATRIBUŢII PE LINIE DE ANALIZĂ-SINTEZĂ,
SECRETARIAT ŞI RELAŢII CU PUBLICUL
 
Art.19 – În domeniul analiză-sinteză, secretariat şi relaţii cu publicul, serviciul public comunitar are următoarele principale atribuţii:
 
·         Primeşte, înregistrează şi ţine evidenţa ordinelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor, regulamentelor, ştampilelor şi sigiliilor, asigurând repartizarea lor în cadrul serviciului;
·         Verifică modul în care se aplică dispoziţiile legale cu privire la apărarea secretului de stat şi de serviciu, modul de manipulare şi de păstrare a documentelor secrete;
·         Organizează şi asigură întreţinerea, exploatarea şi selecţionarea fondului arhivistic neoperativ constituit la nivelul serviciului, în conformitate cu dispoziţiile legale în materie;
·         Asigură înregistrarea intrării/ieşirii tuturor documentelor şi clasarea acestora în vederea arhivării acestora;
·         Repartizează corespondenţa, o predă după executarea operaţiunilor de înregistrare în registrele special destinate;
·         Expediează corespondenţa;
·         Asigură primirea şi înregistrarea petiţiilor şi urmăreşte rezolvarea acestora în termenul legal;
·         Organizează şi desfăşoară activitatea de primire în audienţă a cetăţenilor de către conducerea serviciului sau lucrătorului desemnat;
·         Centralizează principalii indicatori realizaţi, verifică modul de îndeplinire a sarcinilor propuse şi întocmeşte sintezele, situaţiile comparative şi analizele activităţilor desfăşurate periodic;
·         Transmite serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, judeţean, sintezele şi analizele întocmite;
  • Asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului, din documentele rezultate din activitatea de profil.
 
 
CAPITOLUL IV
 
DISPOZIŢII FINALE
 
Art.20 – (1) Atribuţiile şefului serviciului public comunitar local şi ale celorlalte cadre cu funcţii de execuţie sunt prevăzute în fişele posturilor.
(2) În raport cu modificările intervenite în structura sau activitatea serviciului public comunitar local, fişele posturilor vor fi reactualizate, cu aprobarea şefului serviciului.
(3) Fişa postului şefului serviciului va fi reactualizată numai cu aprobarea Consiliului local şi I.N.E.P.
(4) Pe baza extraselor din prezentul regulament, şefii structurilor subordonate serviciului public comunitar local întocmesc fişele posturilor pentru toate funcţiile din structură, pe care le aprobă şeful serviciului.
 
Art.21 – Personalul serviciului public comunitar va fi încadrat în grupa de muncă corespunzătoare, conform reglementărilor în vigoare.
 
Art.22 – Personalul serviciului public comunitar local este obligat să cunoască şi să aplice întocmai, prevederile prezentului regulament, în părţile ce-l privesc.