• Autentificare
 Căutare      
Primărie / Compartimente,Servicii Publice / Urbanism
 
Urbanism Urbanism Minimize

 

  Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, disciplina în construcţii   

 
 Art.11.

 

  Compartimentul urbanism deservit de un funcţionar public ca şi arhitect şef îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:

 

a) răspunde în faţa Consiliului local orăşenesc, a primarului si viceprimarului oraşului, de modul de organizare
şi desfăşurare a activităţii proprii;

   

b) coordonează acţiunile de elaborare a planurilor, programelor, informărilor, analizelor, rapoartelor şi studiilor legate
de atribuţiile şi sarcinile ce îi revin;

 

 c) coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism la nivel local şi acordă asistenţă tehnică de specialitate în activitatea consiliului local şi primarului;

 

 

d) asigură preluarea prevederilor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului naţional, regional şi zonal în cadrul documentaţiilor pentru teritoriul administrativ al comunei;

    

e) propune realizarea unor noi documentaţii de urbanism şi reactualizarea după caz a celor existente;

    

f) colaborează, din punct de vedere tehnic, cu reprezentanţii organelor administraţiei publice judetene şi locale, pentru o cât mai bună dezvoltare urbanistică a oraşului;

 

 g) verifică documentaţiile tehnice şi semnează avizul structurii de specialitate, în situaţiile în care emiterea Certificatului de urbanism şi a Autorizaţiei de construire / demolare este de competenţa primarilor, potrivit situaţiilor prevăzute de lege;

     

h) coordonează activitatea de avizare şi autorizare a documentaţiilor specifice domeniului de activitate care intră în competenţa Consiliului local, respectiv a primarului oraşului, şi le semnează;

 

 i) răspunde de aplicarea prevederilor legale privind protecţia mediului, a ariilor naturale protejate şi a zonelor turistice;

 

 j) primeşte corespondenţa, semnează lucrările şi actele elaborate de compartiment;

 

 k) organizează evidenţa monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice de arhitectură, în colaborare cu autorităţile centrale şi deconcentrate în teritoriu din domeniu şi  cu autorităţile publice locale;

 

 l) urmăreşte elaborarea planurilor urbanistice generale, zonale şi de detalii aparţinând localităţii

 

 m) coordonează constituirea şi actualizarea băncii de date urbanistice şi de amenajare a teritoriului;

 

 n) colaborează cu unităţile abilitate în activitatea de introducere a lucrărilor de cadastru pe teritoriul oraşului.

 

 
 

Art.12.

    

Compartimentul mai îndeplineşte în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:

 

 • Verifică şi promovează documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului supuse aprobării, autorizării şi avizării conform competenţelor stabilite prin lege şi alte acte normative din domeniu privind cadrul conţinut şi orientările stabilite în şi prin documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului, asigurând:
 
-       aplicarea prevederilor legale pentru satisfacerea cerinţelor speciale de accesibilitate ale persoanelor cu handicap;
 
-       utilizarea eficientă a terenurilor în acord cu funcţiunile urbanistice adecvate, extinderea controlată a zonelor construite;
 
-       protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural construit şi natural;
 
-       calitatea cadrului construit, amenajat şi plantat din unitatea administrative-teritorială;
 
-       prevederea condiţiilor de protejare a localităţii împotriva dezastrelor naturale;
 • Urmăreşte gestionarea responsabilă a resurselor naturale şi protecţia mediului;
 • Constituie, întreţine şi extinde baza de date şi documentare;
 • Coordonează activitatea Consiliului local în domeniul urbanismului şi acordă asistenţă tehnică de specialitate primarului, în vederea stabilirii orientărilor generale privind amenajarea teritoriului, organizarea şi dezvoltarea urbanistică a unităţii administrative-teritoriale;
 • Propune şi solicită primarului şi consiliului local să elaboreze sau să actualizeze documentaţii de amenajarea teritoriului şi urbanism în vederea asigurării măsurilor necesare  finanţării şi aprobării acestora;
 • Verifică documentaţiile tehnice pentru obţinerea certificatului de urbanism conform competenţelor stabilite prin reglementările legale în vigoare, solicită avizul primarului oraşului
 

   Art.13.  

 

 

Compartimentul îndeplineşte, de asemenea, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:

 

 • Asigură cadrul unitar al autorizării construirii/desfiinţării construcţiilor;
 • Urmăreşte simplificarea procesului de autorizare;
 • Urmăreşte asigurarea transparenţei procesului de autorizare;
 • Asigură întărirea disciplinei în autorizare şi în execuţia lucrărilor autorizate colaborând cu comisia locală de urbanism;
 • Analizează operativ  respectarea structurii şi conţinutului documentaţiilor depuse şi restituie, după caz,  documentaţiile necorespunzătoare în termenul prevăzut de lege;
 • Analizează proiectul depus pentru autorizarea executării/desfiinţării lucrărilor în sensul constatării îndeplinirii tuturor cerinţelor şi condiţiilor urbanistice impuse prin certificatul de urbanism, precum şi a condiţiilor cuprinse în avizele obţinute de solicitant;
 • Obţine, în numele investitorului,  avizele şi acordurile cerute prin certificatul de urbanism în vederea emiterii acordului unic, conform legii;
 • Redactează şi prezintă spre semnare  autorizaţiile de construire/desfiinţare şi urmăreşte actualizarea taxei de autorizare la terminarea lucrărilor;
 • Emite avizele  solicitate de Consiliul judetean, conform legii;
 • Exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului local, dispoziţii ale primarului sau încredinţate de viceprimar.
 

   Art. 14. 

   

 Pe linie de   control  urbanism  si  constructiiCompartimentul îndeplineşte în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:

 

 • Exercită controlul pe teritoriul administrativ al oraşului privind respectarea disciplinei în domeniul executării/desfiinţării lucrărilor de construcţii, precum şi în respectarea disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului, conform legii;
 • Întocmeşte procesele-verbale de constatare a contravenţiilor în baza unui referat de specialitate , pentru a fi înaintate în vederea aplicării sancţiunii de către Primarul oraşului;
 • Urmăreşte îndeplinirea măsurilor dispuse de Consiliul judetean Sibiu si Inspectoratul de Stat în Construcţii prin procesele verbale de control;
 • Informează semestrial Consiliul local asupra disciplinei în urbanism şi executarea lucrărilor de construcţii pe teritoriul administrativ al oraşului Ocna Sibiului
 • Urmăreşte arhivarea şi păstrarea tuturor documentelor aparţinătoare compartimentului;
 • Soluţionează petiţiile persoanelor fizice şi juridice din sfera de competenţă a compartimentului.
 • analizează documentaţiile tehnico-economice în vederea avizării şi promovării lucrărilor de investiţii ale Consiliului local orăşenesc;
 • asigură activitatea de identificare şi evaluare a bunurilor mobile şi imobile din domeniul public şi privat al oraşului , îndeplinind totodată şi formalităţile legale de înscriere şi actualizare a listelor de inventar în acest sens, precum şi măsurile şi condiţiile de dare în administrare sau folosinţă gratuită, închiriere, concesiune sau vânzare-cumpărare, după caz, precum şi buna gospodărire a acestui patrimoniu;
 • supune aprobării documentaţiile de înstrăinare a bunurilor din domeniul privat al judeţului, realizarea de schimburi de terenuri, dezlipirea imobilelor aflate în stare de indiviziune, precum şi a tuturor celorlalte operaţiuni privind regimul de publicitate imobiliară;
 • face propuneri de dare în folosinţă gratuită, pe termen limitat a unor imobile din patrimoniul oraşului, unor societăţi de binefacere şi de utilitate publică cu statut de persoană juridică sau serviciilor publice şi asigură încheierea contractelor de comodat în baza aprobărilor acordate;
 • elaborează programele pentru întreţinerea şi repararea clădirilor, în funcţie de datele culese din teren şi prevederile normativelor în vigoare;
 • asigură activitatea de urmărire a lucrărilor de reparaţii la obiectivele aflate în administrarea Consiliului local orăşenesc şi la cele incluse în patrimoniul public şi privat al oraşului şi care au fost date în administrare, folosinţă gratuită, concesionate, şi/sau închiriate;
 • realizează şi conduce evidenţa tehnică a clădirilor şi păstrează şi actualizează cartea tehnică a clădirilor aflate în patrimoniul public şi privat al oraşului.