Primaria Ocna Sibiului

Prelucrarea datelor cu caracter personal - GDPR

Primăria Orasului Ocna Sibiului, cu sediul în str. Piata Traian, nr. 6, Ocna Sibiului, judeţul Sibiu, colectează şi procesează datele personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). Rolul prezentei notificări este de a explica modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate şi scopul în care acestea sunt folosite. Siguranţa datelor dumneavoastră este importantă pentru noi.
    Conform prevederilor Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, administraţia publică în unitatea administrativ teritorială se organizează şi funcţionează în temeiul principiului autonomiei locale. 
    Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii. 
    Acest drept se exercită de consiliile locale şi primari, precum şi de consiliile judeţene, autorităţi ale administraţiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.

Utilizarea datelor personale în scopul prestării serviciilor publice de interes local, privind:

 • Educaţia
 • Serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială
 • Sănătatea
 • Cultura
 • Tineretul
 • Sportul
 • Ordinea publică
 • Situaţiile de urgenţă
 • Protecţia şi refacerea mediului
 • Conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de  arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale
 • Dezvoltarea urbană
 • Evidenţa persoanelor
 • Podurile şi drumurile publice
 • Serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz
 • Serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor
 • Activităţile de administraţie social-comunitară
 • Locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa
 • Punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale
 • Alte servicii publice stabilite prin lege

Scopurile prelucrării, pe activităţi

 • Impozitele şi taxele locale, amenzi contravenţionale, muncă în folosul comunităţii
 • Colectare debite/ recuperare creanţe
 • Emitere autorizaţii/ licenţe
 • Resurse umane
 • Fond funciar
 • Gestiunea economico-financiară şi administrativă
 • Darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a Orasului Ocna Sibiului
 • Vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a Orasului Ocna Sibiului
 • Evidenţa populaţiei şi Stare civilă
 • Protecţia şi asistenţa socială
 • Urbanism şi amenajarea teritoriului
 • Registrul electoral – evidenţă electorală
 • Arhivă
 • Statistică
 • Registratura, Relaţii publice, Secretariat
 • Soluţionare petiţii/sesizări
 • Gestionarea declaraţiilor de avere şi de interese

Legalitatea prelucrării (conform prevederilor art.6 din Regulamentul nr. 679/2016)

Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:

 • Persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice
 • Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract
 • Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului
 • Prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice
 • Relucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul

Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele cu caracter personal :

Autorităţile statului, inclusiv autorităţi fiscale.

 

Păstrarea datelor cu caracter personal :

Datele cu caracter personal vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru scopurile menţionate mai sus.

 

Drepturile pe care le aveţi în ceea ce priveşte datele dumneavoastră personale:

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi în baza prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) , vă puteţi exercita oricare dintre următoarele drepturi:

 

-> Dreptul de acces al persoanei vizate (art.15)
-> Dreptul de a solicita rectificarea atunci când datele sunt inexacte (art.16)
-> Dreptul la restricţionarea prelucrării (art.18)
-> Dreptul la portabilitatea datelor (art.20)
-> Dreptul la opoziţie (art.21)

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal. Modelul de cerere pentru fiecare drept enumerat mai sus îl găsiţi la sediul Primăriei Orasului Ocna Sibiului sau îl puteţi descărca de pe link-ul de mai jos. Cererea se poate depune la sediul Primăriei Ocna Sibiului, poate fi transmisă la adresa de e-mail: primaria.ocna@sibiu.stslink.ro sau primariaocna@yahoo.com sau poate fi trimisă prin poştă la sediul instituţiei, str. Piaţa Coposu, nr.6, oras Ocna Sibiului, judeţul Sibiu cod poştal 555600.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) precum şi dreptul la o cale de atac eficientă. Adresa de contact A.N.S.P.D.C.P. – B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poştal 010336, Bucureşti, România, fax: +40.318.059.602, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro. 

Primăria Ocna Sibiului vă informează că evaluează şi îmbunătăţeşte în mod constant măsurile de securitate implementate în vederea asigurării unei prelucrări a datelor cu caracter personal în condiţii de siguranţă şi securitate.

Datele de contact ale persoanelor responsabile cu protecţia datelor (DPO) :
Numele şi prenume : Dobre Maria-Nicoleta, responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal.
Adresă e-mail: primaria.ocna@sibiu.stslink.ro
Program de lucru: 07:00-15:30
Tel. 0269541301
Fax. 0269541302

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close