ANUNŢ CONCURS PROMOVARE

Primăria Oraşului Ocna Sibiului, organizeaza in data de 23 decembrie 2019 examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut a funcţiei publice clasa I , de inspector asistent in inspector principal din cadrul Directiei de Asistenta Sociala – Ocna Sibiului.
Locul de desfăşurare a examenului promovare în gradul profesional este Primăria Oraşului Ocna Sibiului , str. Piaţa Traian, nr.6.

Condiţiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al celui deţinut sunt :
– să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
– să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
– să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

Dosarele de examen se depun de catre candidaţi la sediul Primăriei Oraşului Ocna Sibiului, str.Piaţa Traian , nr.6 , jud.Sibiu , în termen de 20 de zile de la data afişarii prezentului anunţ, respectiv incepand cu data de 21 noiembrie 2019 pana in data de 11 decembrie 2019 , inclusiv.

Dosarele de inscriere trebuie să conţină în mod obligatoriu:
a) copie după carnetul de munca sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
c) formularul de înscriere.

Bibliografie propusa:
1. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, republicat, cu modificarile şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru sustinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
4. Ordinul 1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale;
5. Partea a VI-a Statutului functionarilor publici, titlul I si II din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu completarile ulterioare;
6. Constitutia Romaniei republicata.

Sari la conținut